Политика по насърчаване и подпомагане на инвестициите, научно-изследователската и развойна дейност

1. Действия за:

 • Поставяне на научноизследователската и развойната дейност като основен приоритет пред България чрез:

                Насърчаване на приложните научни изследвания;

                Подкрепа за стимулиране на НИРД и иновациите в предприятията;

                Инвестиции в иновационната и развойната инфраструктура.

 • Стимулиране на инвестиционния процес чрез система от данъчни и структурни мерки;
 • Активно участие в работата на национални иновационни инициативи, в т.ч. Национален съвет по иновации, консултативни работни групи и др.;
 • Инвестициите в хидромелиорации, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост, да се извършват след подбор на конкурентни проекти, основани на капиталови инвестиции в конкретен обект – собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, план за управление на обектите и дейностите, свързани с експлоатацията и поддръжката, и при ясни правила за публичен контрол на разходваните средства;
 • Участие в работата на основната научна организация в България – БАН, вкл. в Консултативните съвети и в частност – отделните институти и лаборатории;
 • Подкрепа за научноизследователски проекти с приложна насоченост в приоритетните области и насърчаване на интеграцията на научните изследвания и производството;
 • Подкрепа за стартирането на иновационни предприятия чрез активни политики за насърчаване развитието на рисковото инвестиране в страната. За целта да се използват както мерките, предвидени в новите оперативни програми, така и създаването на национални финансови схеми за съфинансиране на публично-частни фондове за рисково инвестиране и подкрепа на частни венчърни фондове;
 • Изграждане на качествена научна инфраструктура с цел успешно усвояване на планираните внушителни средства, вкл. чрез преразглеждане на статута и функционирането на Фонда за научни изследвания;
 • Дейността на Националния иновационен фонд да бъде изцяло подчинена на изисквания към приложността на финансираните разработки;
 • Съдействие на членовете на АИКБ в разработването на проекти, финансирани по направление „Иновации и иновационни системи“.

Насочване на публични средства за поетапно възстановяване на съоръженията и системите от Държавния хидромелиоративен фонд:

 • Предприемане на активни действия за насърчаване, подпомагане и оздравяване на дейността на Сдруженията за напояване и дружествата, чиито едноличен собственик на капитала е държавата – „Напоителни системи“ ЕАД, „Земинвест“ ЕАД и ”Агроводинвест” ЕАД, натоварени с отговорностите по стопанисване и управление на държавните съоръжения и системи;
 • Гарантирано и реално завръщане на държавата в изпълнението на своите задължения по предоставяне на услугите от общ икономически интерес – напояване и отводняване, чрез извършване на инвестиционни дейности по възстановяване, рехабилитация, модернизация и добро стопанисване на публичните хидромелиоративни системи и съоръжения;
 • Инвестициите в хидромелиорации, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост, да се извършват след подбор на конкурентни проекти, основани на капиталови инвестиции в конкретен обект – собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, план за управление на обектите и дейностите, свързани с експлоатацията и поддръжката, и при ясни правила за публичен контрол на разходваните средства;
 • Пряко участие на представителните на национално равнище организации на работодателите, научната общност и заинтересованите водоползватели в подбора, изготвянето и осъществяването на инвестиционните проекти в Държавния хидромелиоративен фонд.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top