АИКБ настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

Близо 3 милиона души могат да загубят акциите си

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД. Прилагането на концепцията ще засегне близо 3 милиона българи – собственици на акции, придобити по време на приватизация. Според работодателската организация, която е основен изразител на интересите на емитентите, предложената за обществено обсъждане концепция е в крещящо противоречие както с Конституцията на Република България и гарантираното от нея неприкосновеност на правото на собственост, така и с Договора за функциониране на Европейския съюз.

В изготвената концепция е предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите  от Регистър А на Централния депозитар в Регистър Б към инвестиционни посредници. Така всеки собственик на акции ще бъде принуден в период от 1 година да ги прехвърли на инвестиционни посредници. Ако през тази една година собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще се прехвърлят без негова  воля в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонда. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат национализирани и внесени в Сребърния фонд.

Понастоящем притежателите на акции не заплащат такси на Централен депозитар. Предприятията  заплащат на Централния депозитар да поддържа Регистър А. С прехвърлянето на акциите към инвестиционен посредник тези плащания ще са за сметка на акционерите. Накратко –  на акционерите им се предлага или от безплатния за тях Регистър А доброволно да прехвърлят акциите си при инвестиционен посредник и да заплащат занапред всички дължими такси и да загубят акциите си по този начин в дългосрочен план, или да не предприемат нищо и да загубят акциите си в краткосрочен план.

Няма акт нито на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция.

От АИКБ припомнят, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече е била отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а  работна група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след възражения на Министерство на правосъдието, Асоциация на индустриалния капитал в България,  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите.

Според работодателската организация ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

Асоциация на индустриалния капитал в България споделя разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но не национализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в Регистър А, не се решава нито един проблем. Напротив – ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху  инвестиционния климат и облика на България по света. Според АИКБ, ако авторите на  концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, да се намалят и дори премахнат таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.  Предвид на гореизложеното единственото правилно решение е проектът на концепция да бъде оттеглен от вносителите.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top