СТАНОВИЩЕ НА АОБР ОТНОСНО МЕРКИ В СЕКТОР „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОТНОСНО: Спешни мерки в сектор Електроенергетика и провеждане на среща с национално представителните работодателски организации

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

От началото на месец април наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. Нееднократно сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX.

Припомняме, че с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв/MWh. след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три борси, както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в интервала 72,00 – 75,00 лв/MWh. Естествено, това беше ясен референтен сигнал за индустриалните потребители в България за очаквани ценови нива. На тази база се изготвят програми за развитие във всяко едно дружество у нас – по начина, по който и подопечното Ви министерство на финансите прави своите приходни и разходни бюджетни разчети.

В действителност, след срещите ни през декември и януари и предприетите мерки, включително и с Вашето съдействие, цената на елелтроенергията, търгувана на БНЕБ в сегмент „ден напред“ се нормализира – така през февруари средната базова цена беше 77,56 лв/MWh, а през март – 68,62 лв/MWh.

Напълно неадекватно на 1 април базовата цена на електроенергията достигна абсурдните 123,06 лв/MWh и така до момента (18 април) средната базова цена е 93,20 лв/MWh.

С дрги думи, имаме ръст на цената на електроенергията за свободен пазар от 36% само за един месец! Това е цена, съотносима на зимен месец, а не типичната за период, в който имаме допълнителни мощности от ВЕИ-та.

Основна причина за този резултат е неадекватното предлагане на електроенергия от страна на дружествата от групата на БЕХ за свободен пазар. Тези дружества се придържат към формалното спазване на ангажиментите пред Европейската комисия за минимални количества, предлагани на енергийната борса, без да се съобразяват с нивата на търсене в България.

Свидетели сме на системна безотговорност по отношение ресорни ангажименти, което води до пълно пренебрегване на индустриалните енергопотребители.

Вярваме, че са необходиме спешни мерки в следните направления:

  1. Спешно приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019, гласуван на първо четене. Намираме за необходими и още две допълнения, а именно

а) отпадане на всякакъв вид облагане върху вноса на електроенергия чрез премахване на т.2, алинея 1 от чл. 36е на Закон за енергетика.

б) ангажимент КЕВР да се произнася с ценово решение поне един месец преди датата на влизането му в сила – това гарантира адекватно планиране за всички засеганти страни – производители, потребители и търговци на електроенергия.

  1. Предагане на електроенергия на свободния пазар – да се преодолее изкуствения дефицит като дружествата от БЕХ оферират на сегмент „ден напред“ адекватни количества при ценова структура аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия. Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от ТЕЦ „Марица Изток 2“.
  2. Прекратяване действието на Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019г на министъра на енергетиката – вместо да се обезпечи електроенергия за свободен пазар, с тази заповед се ангажират 600 000 МВтч до 30.06.2019г от ТЕЦ „Марица Изток 2“ за регулиран пазар, което ще доведе до изземване на значителна сума от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (между 40 и 90 милиона лева) само за два месеца и оскъпяване на задълженията към обществото.
  3. Увърждаване на адекватен модел на електрогенерация и предлагане на електроенергия от дружествата на БЕХ, включително:

а) Максимално натоварване на двете американски централи с оглед минимизиране на ценовото въздействие върху регулирания пазар.

б) Предлагане на базова енергия на свободен пазар, сегмент „ден напред“ за периода есен/зима/пролет – преимуществено от ТЕЦ „Марица Изток 2“, за периода пролет/лято/есен – преимуществено от АЕЦ;

в) Предлагане на пикова енергия (12 часа) за свободен пазар от ТЕЦ „Марица Изток 2“ и НЕК;

г) Предлагане сутрешен и вечерен пик за свободен пазар от НЕК;

Неприлагането на горните мерки вече води както до сериозно поскъване на цената на активната енергия, така и до поскъпване на таксите, включително задължения към обществото. Бяхме убеждавани да приемем по-висока цена на електроенергията с ангажимент да се намали чувствително добавката задължения към обществото, а резултатът ще е не само по-висока цена, но и по-висока добавка!

Това, съчетано с липсата на напредък по нотификационните процедури за мерките за подпомагане на бизнеса, манипулирано ограничено предлагане на електроенергия, непрозрачни интереси при резервиране на мощности, стъпки към кроссубсидиране, поставя нас индустриалните потребители пред огромни затруднения, а вероятно и битовите потребители от следващия ценови период пред значително увеличение в цените.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top