Препоръки към МСП за своевременно преминаване към свободния пазар на ел. енергия

На 26 юни 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката – брой 57 на Държавен вестник. В резултат на направените промени от 1-ви октомври 2020 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа – ниско напрежение, трябва да излязат на свободния пазар. Това е поредна стъпка към пълната либерализация на електроенергийния пазар. Целта е да се осигури конкуренция между доставчиците на електроенергия при по-добри условия за ползвателите, съобразени с техните специфични профили на потребление.

Как да процедираме

Вече следва да сте получили уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение от ползваните до момента крайни снабдители на електроенергия – „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про Продажби” АД или „ЕСП Златни пясъци” ООД – според Вашия район. Внимание: това не означава, че няма да имате електроснабдяване след 1-ви октомври, а е просто известяване, че споменатите дружества вече ще имат статут на стандартен търговец на електроенергия и могат да бъдат сменени по Ваш избор!

Ако по някаква причина не сте сигурни за статута си, може да проверите в сайта на Вашия настоящ краен снабдител на електрическа енергия дали присъствате в списъка с небитовите клиенти на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, а именно:

Присъствието Ви в съответния списък означава, че този материал е именно за Вас!

Имате възможност до 30-ти септември 2020 г. да сключите договор с избран от Вас търговец на електроенергия, предоставящ най-добрите за Вас условия. Важно е да знаете, че избраният от Вас доставчик на електрическа енергия трябва да бъде и координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия на електрическа енергия.

Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им от КЕВР лицензии, с имена, телефони за връзка, електронни адреси и друга контактна информация е налична на сайта на КЕВР.

За първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени с договора за доставка Вие упълномощавате доставчика да подаде заявление за първоначална регистрация при съответния мрежови оператор, както и да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договори с мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция.

Избор и смяна на доставчик на електроенергия на свободен пазар може да се извършва всеки месец. Смяната на доставчик на свободен пазар е безплатна услуга.

Процедурата започва с избор и сключване на търговски договор с избрания от клиента доставчик, след което доставчикът заявява смяната пред мрежовия оператор. (Ако заявяването е до 10-то число на месеца, смяната ще бъде факт от 1-во число на следващия календарен месец. Ако заявката се подаде след 10-то число – смяната ще е факт от 1-во число на по-следващия месец.)

В случай че до 30-ти септември 2020 г., включително, не сте сключили договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. ще продължи да се извършва от досегашния Ви доставчик в качеството му на титуляр на лицензия за „търговия с електрическа енергия“.

За осъществяване на доставка на електрическа енергия в горепосочения случай досегашният Ви доставчик, но в качеството си на търговец, ще сключи типов договор с Вас. До сключването на типовия договор, дружеството като досегашен доставчик в качеството си на краен снабдител осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че Вие своевременно заплащате всички дължими суми във връзка с доставката

Типовият договор е със срок от 1-ви октомври 2020 г. до 30-ти юни 2021 г. и се сключва по образец, утвърден от КЕВР, като в него се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия от досегашния доставчик.

Ако въпреки всичко, в продължение на 11 месеца, т.е. до 1-ви юли 2021 г. не сте избрали доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще се наложи да се снабдявате от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция. Това е скъпо и безсмислено, защото при сделки с доставчик от последна инстанция, цената на електрическата енергия е значително по-висока! Това се дължи на факта, че функцията на доставчик от последна инстанция е да снабдява с електрическа енергия инцидентно, до избора на друг доставчик. Смяната на доставчик от последна инстанция с друг доставчик се извършва съгласно предвидения ред в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. Имате почти година, за да не се стигне до такава крайна мярка.

Как се формира цената на електрическата енергия

Основната част е цената на активната енергия – когато Ви говорят за борсова цена, пазарна цена, цена на производител – имат предвид именно цената на активната енергия. Практиката показва, че най-ниска е тази цена, в случай че потребявате едно и също количество електроенергия през цялото денонощие, както и за целия период на доставка (например една година). Това се нарича бандово (равномерно) потребление. Най-често потребителите са с неравномерно потребление – както в рамките на едно денонощие, така и през годината. Логично, това неравномерно потребление предполага малко по-висока средна цена на активната енергия.

Това, че потреблението Ви е неравномерно, не означава, че не е добре планирано. Когато планирате работата си, Вие планирате и Вашето електропотребление. Това става Ваше задължение пред ЕСО при регистрирането на Вашия денонощен потребителски график. Обичайно с това се занимава Вашия доставчик на електроенергия. Естествено, много вероятни са текущи отклонения и разлики между прогноза и потребление – именно тук идва мястото на услугата балансиране: когато отклонението води до недостиг на електроенергия – ще Ви се начисли допълнително количество и обратно – при излишък (напр. неочаквано решавате да изключите машина, електроуред и т.н.) ще Ви бъде отчислено количество електроенергия. Балансиращата енергия е значително по-скъпа от нормалната активна енергия – когато не Ви достига (включвате непланирано машина, електроуред и т.н.), а когато Ви е излишна – ще бъде „купена“ от Вас на значително по-ниска цена. Извод: всяко недобре планирано потребление, отклоняващо се от прогнозата, налага балансиране, а това ще Ви струва допълнителни разходи.

Възможно е някои търговци да Ви предложат само цена за активна енергия, а разходите за балансиране да не бъдат уточнени – това не е във Ваш интерес, освен ако не планирате и управлявате ефективно потреблението си. В общия и най-масов случай препоръчваме да уточните с избрания от Вас търговец как ще става балансирането, като поискате той да се ангажира с това.

Не забравяйте, че към образуваната сума – цена на активна енергия и цена на балансиране, до крайната цена трябва да заплатите още: цената за задължения към обществото (до 30-ти юни 2021 г. тази компонента е 0,02147 лв/кВтч, мрежови такси за достъп и пренос през електропреносната система – общо 0,01075 лв/кВтч, както и следните мрежови ценови компоненти:

  • ако сте в мрежата на ЧЕЗ Разпределение България – цена за пренос през мрежа на ниско напрежение 0,03355 лв/кВтч, както и цена за достъп 0,01989 лв/кВт/ден (внимание, изчислява се според заявената от Вас присъединена мощност, а не според потреблението Ви);
  • ако сте в мрежата на Електроразпределение Юг – цена за пренос през мрежа на ниско напрежение 0,03574 лв/кВтч, както и цена за достъп 0,01977 лв/кВт/ден (внимание, изчислява се според заявената от Вас присъединена мощност, а не според потреблението Ви);
  • ако сте в мрежата на Електроразпределение Север – цена за пренос през мрежа на ниско напрежение 0,03531 лв/кВтч, както и цена за достъп 0,02053 лв/кВт/ден (внимание, изчислява се според заявената от Вас присъединена мощност, а не според потреблението Ви);
  • ако сте в мрежата на Електроразпределение Златни пясъци – цена за пренос през мрежа на ниско напрежение 0,04429 лв/кВтч, както и цена за достъп 0,01349 лв/кВтч.

Горните цени са без ДДС и акциз (0,002 лв/кВтч).

При сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени страните сключват договор за комбинирани услуги, като предмет на този договор са продажбата на електрическа енергия и плащането на всички използвани от крайния клиент услуги в това число за мрежови услуги и за балансиране.

Следва да се има предвид, че при доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, цената за задължения към обществото се начислява във фактурата отделно от цената на електрическата енергия.

За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, в срок до 31-ви декември 2020 г. КЕВР ще създаде платформа и ще определи правилата за работа с нея. Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.09.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top