Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на БФБ

Следва пълният текст на позицията на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса, считано от 01.01.2021 г., и предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар.
Позицията е изпратена до Министерство на финансите, Българската фондова борса и Централния депозитар.
АОБР счита, че е крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам – и на конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната.
Позицията може да видите и/или изтеглите в PDF ТУК.

***

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Г-Н ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

Относно: Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса, считано от 01.01.2021 г., и предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В контекста на трудната ситуация, свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и засилването на икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията, на 29 декември 2020 г. Българска фондова борса едностранно уведоми емитентите на финансови инструменти за решение, взето от Съвета на директорите на БФБ седмица по-рано. Решението е за промяна на Тарифата на БФБ, считано от 01.01.2021 г., която се изразява в драстично увеличаване на таксите за първоначална регистрация и за поддържане на регистрация на емисии във всички сегменти на Основния пазар на БФБ, в сегментите на Алтернативния пазар, както и във въвеждане на нови такси.

От името на национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Асоциацията на организациите на българските работодатели изразява категорично несъгласие с възприетия от Съвета на директорите на БФБ подход за едностранно налагане на сериозна допълнителна административна и финансова тежест за всички емитенти на финансови инструменти в България в условията на разрастващата се икономическа криза, породена от COVID-19. Липсата на прозрачност, диалог и съгласуваност с участниците на капиталовия пазар, които са пряко засегнати от наложените промени, противоречи на широко прокламираната от Борсата дългосрочна стратегия за повишаване качеството на корпоративното управление като едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и чуждестранните инвеститори към българския капиталов пазар.

Внезапно обявените промени в Тарифата на БФБ доведоха до увеличаване от 50 до 200% на минималните и максималните прагове на годишните такси за поддържане на емисии не само на Основния пазар, а дори на стотици нисколиквидни емисии без сделки или с по две-три сделки годишно. За нас остава неясно как това е свързано с обещаното от ръководството на БФБ „подобряване на доверието в пазара“. Нещо повече – за пореден път констатираме обещания за „по-модерни услуги“ и „по-активна работа с емитентите по отношение на прилаганите принципи и практики при разкриване на информация“, които служат като мотив за сериозно увеличаване на вече съществуващи такси и въвеждане на нови.

Мотивите, свързани с обстоятелството, че тарифата за таксите на БФБ не е променяна от 10 години, а от тогава минималната работна заплата в страната и средномесечния осигурителния доход са се увеличили, са неотносими към въведеното едностранно и драстично увеличение на таксите, дължими към БФБ, особено в усложнената икономическа ситуация в национален и световен мащаб, обусловена от икономическата криза.

АОБР адмирира усилията на БФБ, насочени към постигане на изложените цели, но намира непрозрачното, немотивирано и несъгласувано едностранно въвеждане на нови такси и сериозното увеличение на съществуващи такива за крайно неприемливо средство за постигането им.

В допълнение към вече влязлата в сила нова Тарифа за таксите на БФБ, на 5 февруари 2021 г. ръководството на „Централен депозитар“ АД уведоми Комитета на ползвателите за проект на промени в Тарифата за цените на услугите на „Централен депозитар“ АД.

Проектът предвижда въвеждане на такса за услуги по информационно обслужване на корпоративни събития, която е в размер на 50 лева еднократно или 120 лева за пакет от три уведомления. Мотивите на ръководството на ЦД съобщават, че, от една страна, „цената е разходоориентирана и няма за цел натрупването на печалба“, като същевременно се твърди, че при тези цени вложените в проекта средства ще се възвърнат за период от 2 години и половина.

От друга страна – в мотивите се твърди, че размерът на базовата такса е формиран от 0.50 лв., което е себестойност на съобщението, което ще се разпространява до „приблизително“ 100 инвестиционни посредници – членове на ЦД, а на сайта на Комисията за финансов надзор техният брой е 61. „Централен депозитар“ АД разполага с информация за конкретния брой инвестиционни посредници, при които има открити сметки на акционери на даден емитент, което провокира въпроса, ако акционери на един емитент имат сметки при 5-10 посредника, защо е необходимо информацията да се изпраща до всички „приблизително“ 100 посредници – членове на Централен депозитар.

АОБР обръща внимание, че оповестяването на предварителна информация относно предстоящи корпоративни събития е регулаторно задължение за емитентите, за изпълнението на което се въвежда нова административна тежест под формата на такси, дължими към Централен депозитар. Напомняме, че за същата услуга (оповестяване на покана за общо събрание) Търговският регистър получава 15 лева.

Едностранното и необосновано налагане на нови такси за услуги и увеличаването на размера на съществуващи такива от ръководствата на БФБ и Централния депозитар, без съгласуване и отчитане на позицията на засегнатите пазарни участници, на практика е форма на злоупотреба с монополно положение, която вреди не само на емитентите на финансов инструменти, но и на цялата икономика на страната ни.

Устойчивото развитие на капиталовия пазар е сред приоритетите на АОБР за 2021 г. под ротационното председателство на АИКБ, а ограничаването на свръхрегулациите, намаляването на административната тежест за емитентите и подобряването на корпоративното управление са от съществено значение за постигане на тази цел.

В този смисъл считаме за крайно наложително предприемането на адекватни мерки от страна на „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД в съответствие със стандартите и добрите практики на корпоративното управление с цел подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в българския капиталов пазар, а оттам – и на конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката в страната.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/

Председател на УС на

Асоциация на индустриалния

капитал в България

РАДОСВЕТ РАДЕВ, /П/

Председател на УС на

Българска стопанска камара

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,  /П/

Председател на УС на

Българска търговско-промишлена

палата

 

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/

Председател на УС на

Конфедерация на работодателите и

индустриалците в България

 

                                ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г. 

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Наетите в предприятията, членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82 % от всички наети у нас, а брутната добавена стойност, която произвеждат е 86 %.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top