Покана за масово и мотивирано участие в електронното преброяване

За всеки наш съвременник е ясна необходимостта и ползата от достоверна статистика за отделните държави, както и за функционирането на Европейския съюз, на който България е страна членка. Нека помогнем максимално на Националния статистически институт в тази негова отговорна задача, като самите ние участваме в електронното преброяване, а също така призовем и всички свои работници, служители, подизпълнители, доставчици и други партньори да направят същото.

Следва пълният текст на писмо от ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с покана да участвате масово и мотивирано в електронното преброяване. 


ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Относно:
Участие в електронното преброяване на населението и жилищния фонд.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

През тази година – 2021 г., предстои преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави от Европейския съюз. По принцип, преброяването е най-голямото статистическо изследване, което трябва да осигури качествена и съпоставима информация за числеността на населението, за демографската му структура, както и за социално-икономическите му характеристики. Също така, преброяването ще осигури необходимите данни за параметрите на сградния фонд и за жилищните условия на домакинствата в страната.

Тези данни имат важно значение при взимането на решения, при формирането на политики по редица въпроси – на първо място за финансирането в областта на образованието, здравеопазването, социалната защита и други сродни дейности.

С оглед на това, че на база на резултатите от преброяването ще става разработването на всякакви национални и регионални политики в следващия 11 годишен период, успешното му провеждане се превръща в много важна и отговорна национална задача.

Технически, „Преброяване 2021“ ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021 г. Електронното преброяване ще започне в 00:00 часа на 7 септември и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 г.

Всеки, който живее на територията на страната, ще може да участва в преброяването като попълни електронна карта на този адрес: www.census2021.bg

За попълването на картата са необходими компютър, таблет или смартфон; български документ за самоличност с ЕГН и валиден електронен адрес. Преброителната карта е достъпна за предварително разглеждане ТУК.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АИКБ,

С настоящето писмо, ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България се обръща към Вас с покана да участвате масово и мотивирано в електронното преброяване. За всеки човек е ясна необходимостта и ползата от достоверна статистика във всяка отделна държава, както и за функционирането на Европейския съюз, на който България е страна-членка.

Нека помогнем максимално на Националния статистически институт в тази негова отговорна задача, като самите ние участваме в електронното преброяване, а също така призовем и всички свои работници, служители, подизпълнители, доставчици и други партньори да направят същото.

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИН ИВАНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top