АОБР: Каква е цената на природния газ за м. юли?

„За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ“, се изтъква в писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) във връзка с все още неясната цена на природния газ за м. юли. „Като дългогодишни клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и настояваме за незабавно изясняване на ситуацията с цената“.

Вижте по-долу пълния текст на писмото:

Изх. № 05-20-3/05.07.2022 г. ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

КОПИЕ:  

Г-Н ЛЮДМИЛ ЙОЦОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО: Липса на заявление за утвърждаване на цена на природния газ, доставян от „Булгаргаз“ ЕАД, за м. юли 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Понастоящем нито на уеб-сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на „Булгаргаз“ ЕАД има информация за подадено заявление до Комисията от страна на обществения доставчик за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г.

Съгласно договорите за доставка, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена.

Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ. Нещо повече, нарушава се установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на първо число на месеца, която даваше възможност за известно планиране на разходите за природен газ.

За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ. Доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало „Булгаргаз“ ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система, следователно – да може да формира доставна цена.

Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление. Те допринасят за сигурността на пазара в страната. Като дългогодишни клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и настояваме за незабавно изясняване на ситуацията с цената.

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ,

Председател на УС на БСК и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top