АИКБ: Българската икономика се нуждае от природен газ на предвидими цени и компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията за небитови потребители

По инициатива на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов се проведе среща с ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Енергийната и икономическата криза са огромни предизвикателства за българската икономика. Затова се нуждаем от спешни мерки за справяне с последиците, така че те да могат да отговорят успешно на сътресенията, свързани със стремителното и трудно за прогнозиране повишаване на цените на електрическата енергия, енергоносителите и горивата и с нарушените вериги на доставки. Факторите за всичко това са много –продължаващата пандемия от Ковид – 19, военният конфликт между Русия и Украйна и наложените санкции, натискът върху въглищните централи и по-високите цени на квотите за емисии парникови газове с цел ускоряване постигането на целите за климатична неутралност, увеличаващата се инфлация, както и други конюнктурни фактори. България има нужда от рационални и отговорни действия, чрез които да се осигурят необходимите количества природен газ на разумни цени, както и да продължи моделът за компенсиране на небитови потребители на ел. енергия до края на 2022 г. Това е бе основното послание на Асоциация на индустриалния капитал в България по време на разговора с икономическия министър.

От АИКБ приветстваха инициативата на служебния кабинет и в частност на г-н Стоянов за проведената анкета сред предприятията относно възможните проблеми пред стопанските потребители вследствие нарушение на доставките на природен газ. Според анкетираните дружества съществуват ограничени възможности за заместване с друг енергиен ресурс, но с очаквани екологични негативни ефекти при преминаване към изкопаеми течни горива, потенциални логистични проблеми, както и икономически неефективни принудителни инвестиции с временен характер. Обсъдена бе нуждата от предварително разработване на механизми за евентуална инвестиционна подкрепа при такъв технологичен преход, отчитайки временния характер на мерките и екологичните ограничения. Според предварителните данни от анкетираните членове на АИКБ може да се очаква повишено електропотребление в следващите месеци. Ако не се намери решение очакванията на експертите на работодателската организация са за изключително трудни месеци пред българската индустрия и за криза с отоплителния сезон – ограничено топлоподаване, намалено или преустановено подаване на газ към предприятията.

От АИКБ категорично заявиха, че България трябва да използва адекватно лостовете, които има, за преговори с всички възможни доставчици на природен газ, за да максимизира ползите за икономиката и обществото ни, без да прави компромиси с общоевропейските ценности и принадлежност.
Особено внимание страните обърнаха на компенсационния модел в сферата на небитово потребление на електроенергия. Това бе отчетено като основен приоритет, както в продължение на усилията за подкрепа до момента, което е положително наследство от предишния кабинет и парламент, така и предвид очакванията за ценови нива и евентуално повишено потребление като алтернатива на газопотреблението.
Освен така необходимото решаване на безпрецедентните проблеми в сектор „Енергетика“ от Асоциацията считат, че правителството трябва да работи за ускоряването на инвестициите чрез Плана за възстановяване и устойчивост и Споразумението за партньорство и програмите към него.

Асоциация на индустриалния капитал в България запозна министъра на икономиката и индустрията с предложенията си за приоритетни операции в подкрепа на бизнеса и заетостта, с които Управляващите органи спешно да стартират изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. Предложенията са насочени към осигуряване провеждането на съответните политики, както и подготовка за бърз старт на грантови схеми, насочени към подкрепа за: производствени инвестиции, подобряване на енергийната ефективност, дигитализация на МСП, заетост и развитие на умения, подобряване на условията на труд, иновации и др.
Бързото стартиране на процедурите ще даде така необходимата спешна подкрепа на българските предприятия, като по този начин ще подкрепи инвестициите в икономиката ни. От изключителна важност е и работното взаимодействие при подготовката им. За АИКБ прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства може да бъде постигнато само чрез паритетно представителство на държавата и социалните партньори в органите за управление и контрол.

„За Министерство на икономиката и индустрията е изключително важно да работи в тясно сътрудничество с организации като АИКБ. Разчитаме на експертизата ви. Това което мога да ви обещая е, че ще положим максимални усилия да решим краткосрочните проблеми с доставките на газ, но ще работим и по стартирането на дългосрочни инициативи за подобряване на икономическата обстановка в страната. За мен лично е важно в това кратко време, което има служебния кабинет, да показваме конкретни резултати, които правят икономиката ни по-конкурентна и готова да посрещне всички предизвикателства, които обсъждаме днес“, заяви министър Никола Стоянов.

По време на срещата бяха обсъдени още членството на страната в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и подкрепата за малките и средни предприятия. Министърът на икономиката и индустрията препотвърди ангажимент за усилени действия за насърчаване приемането на страната ни в една от най-значимите международни организации.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top