Форум на високо равнище на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“ – 26.09.2022

Европейският икономически и социален комитет и АИКБ организират форум на високо равнище в София. За пръв път в България се провежда форум с участието на представители на Европейската комисия, Европейския парламент, ОИСР, Организацията на ООН за промишлено развитие – UNIDO. Ще бъдат обсъдени теми за подпомагане на бизнеса, за преминаването към климатично неутрална икономика.
Следва пълният текст на поканата за съвместното събитие на секция: „Единен пазар, потребление и производство“ (INT секцията) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциация на индустриалния капитал в България на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, което ще се проведе на 26 септември 2022 г. в София Хотел Балкан, зала „Роял“, гр. София от 13:00 часа.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

По време на нашето съвместно сътрудничество през годините имахме възможността да обсъдим значението на двойната революция на прехода и възможностите и предизвикателствата, които неутралността на климата и свързаните с това нови технологии носят за бизнеса и обществото като цяло.

Обща приоритетна цел на Секцията за единен пазар, производство и потребление (INT) на Европейския икономически и социален комитет и на АИКБ е подготовката на бизнеса за успешна трансформация към неутралност на климата. В свят на непрекъснато нарастваща нестабилност на пазара, по-кратък жизнен цикъл и по-голяма комплексност на продуктите, както и на прекъснати глобални вериги за доставки, компаниите трябва да бъдат подкрепяни, за да станат по-гъвкави и да реагират на новите бизнес тенденции. Необходими са мерки за подобряване на ефективността и ускоряване на иновациите, включително и разработване на нов модел за споделяне, като например споделяне на оборудване или продажба на мощности. Настоящият свят се характеризира с голяма доза несигурност и бързи промени, които е изключително трудно да се предвидят и управляват качествено.

По тези причини секция INT и АИКБ организират съвместно събитие на високо равнище в София на 26 септември 2022 г., където да бъде представено и обсъдено последното становище на INT-секцията на ЕИСК на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, както и актуални документи по темата, като се вземат предвид предизвикателствата, пред които са изправени МСП, предприятията от социалната икономика, занаятите и свободните професии в световен, европейски и български контекст, както и възможностите, които им се предлагат, ако успешно се адаптират към климатично неутралния свят.

Ние високо ценим високо нашето партньорство и за нас ще бъде чест да вземете участие в събитието.

Бихме искали също да Ви благодарим за успешното ни сътрудничество през годините. Вярваме, че ще успеем да затвърдим нашето партньорство чрез провеждането на този важен форум.

Надяваме се да участвате в събитието на 26 септември!

Приложения:

  1. Проект на програма за събитието;
  2. Становище на INT-секцията на ЕИСК на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти и свободни професии/Готовност за постигане на целите 55“

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top