АИКБ: Промени в Закона за счетоводството за регламентиране на нефинансовото отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта ще създадат административни и финансови тежести за хиляди малки и средни предприятия


Приключи работата на работната група, в която Асоциация на индустриалния капитал в България взе участие и която бе създадена с цел да хармонизира българското законодателствно с Директива 2022/2464, която регламентира отчитането на устойчивостта.

Изработените от работната група предложения за промени в българското счетоводно законодателство ще създадат административни и финансови тежести за хиляди малки и средни предприятия, но пък удобно се пропуска възможността за намаляване на тази тежест с увеличаване на праговете за задължителен финансов одит на малките предприятия. В България те остават 5 пъти по-рестриктивни от критериите, които ЕС е определил и които се прилагат в съседните страни. Подобни изисквания нямат практическа полза за компаниите, също така не допринасят с нищо и за приходите в държавния бюджет.

„В последните години АИКБ отправи редица призиви за облекчаване на и без това твърде рестриктивното законодателство по отношение на финансовия одит за МСП. За нас праговете, при които одита би следвало да е задължителен трябва да са поне два пъти по-високи от настоящите, а именно: балансовата стойност на активите да надвишава 4 млн. лв. и нетните приходи от продажби да са над 8 млн. лв. В момента регламентираните в Закона за счетоводството критерии за извършване на независим финансов одит създават непропорционална на финансовите и административни възможности на предприятията тежест. Това е неадекватно и все по-недопустимо, особено в условията на забавен растеж и дори спад на редица сектори в икономиката.“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

Предложенията на АИКБ, които бяха отправени по време на заседанията на работната група към МФ, имаха за цел да намалят административната и финансова тежест за няколко хиляди български предпирятия, както и да спестят десетки милиони левове на малкия бизнес. Спестените средства могат да бъдат инвестирани в иновации и модернизация на производствената и търговската дейност на предприятията или за увеличение на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

Асоциацията на индустриалния капитал в България неколкократно представи аргументи в подкрепа на повишаването на праговете за задължителен финансов одит на годишните финансови отчети на микро- и малките предприятия в националното законодателство. За АИКБ създаването на благоприятна среда за развитие на малките и средни предприятия е от фундаментално значение за икономическото развитие на България.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top