Сдружение „Медицински клъстер“ с амбициозна програма за високи стандарти в здравеопазването и превенцията


На проведеното Общо събрание вчера, Сдружение „Медицински клъстер“ обсъди работната си програма и  избра нов управителен съвет. Основано преди повече от 10 години, Сдружението обединява усилията на своите членове и заинтересовани страни за развитие на здравеопазването, подобряване на неговото качество, подобряване на достъпа на пациентите до болниците обслужването в тях, подпомагане на болничните заведения при управлението им, осигуряване на финансов и организационен ресурс, насърчаване на подготовката, квалификацията и укрепването на лекарския, сестринския и помощния кадрови потенциал, въвеждане на модерни практики, базирани на научни доказателства, във всекидневната практика.
Приетата работна програма набелязва амбициозни цели, като акцентира върху предоставянето на информация, консултации и набляга на превенцията. Уникалната добавена стойност на работата на Сдружението се гарантира от сътрудничеството на широка мрежа, обединяваща ресурсите на Българския Червен Кръст, знакови болници като „Александровска“, „Лозенец“, „Света Марина“, с експертизата и уменията на лидери в областта на дигиталните технологии като ЦАПК „Прогрес“. Сред приоритетите през следващите пет години са: защита и популяризиране на социалната функция на болниците за предоставяне на навременна и качествена медицинска помощ на гражданите; пренасяне на водещи медицински практики и установяване на международни връзки в здравеопазването; организиране на обучения и семинари с участието на утвърдени хабилитирани професори и доценти; подпомагане на българските граждани на българските граждани, които не разполагат с необходимите средства за прегледи в болниците; повишаване на медицинските знания и умения на академичните кадри, лекарите и специализантите чрез включването им в специализации, посещения на конгреси, обучения, обмяна на опит и други авторитетни мероприятия; консултиране и подпомагане на технологично обновление и внедряване на иновационни решения и техники за лечение за разширяване обема на извършваните медицински дейности, повишаване на качеството на предлаганите медицински услуги; подобряване на условията на труд в болниците и др.
Общото събрание прие нови членове на клъстера, сред които и болница „Света Марина“. Преизбран бе за председател на сдружението г-н Румен Сербезов. Обновен бе състава на управителния съвет на сдружението, както следва:
•    Проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на Български червен кръст, досегашен член на УС.
•    Д-р Янко Здравков – председател на СД на Многопрофилна болница за активно лечение Лозенец ЕАД.
•    Николай Тодоров - дирекция „Международно сътрудничество“ на БЧК.
•    Доц. д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и член на Европейския икономически и социален комитет.
•    Проф. д-р Кирил Карамфилов – началник на Клиниката по кардиология при УМБАЛ Александровска.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top