International Partnership

АИКБ разработва мерки за подпомагане на българския бизнес и предприемачество чрез международен обмен с партньорски организации по линия на участие в европейски проекти. Представители на Асоциацията участват във всички комитети за наблюдение на оперативните, националните и програмите за трансгранично сътрудничество за новия програмен период 2014 – 2020 г.

Международен координационен съвет на организациите на работодатели (МКСОР)

През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на организациите на работодателите, към който се присъединиха представени на национално равнище работодателски организации от тринадесет държави от Източна и Централна Европа. Съветът има характера на съвещателен орган. 

Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона.

SGI EUROPE_Bulgaria_Master_logo CMYK_variant_2

SGI Europe 

Асоциацията продължава да разширява своето международно присъствие и позиции. Като член на SGI Europe – официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия, Асоциация на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативни комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

Международна организация на работодателите (IOE)
Logo IOE

АИКБ членува в Международната организация на работодателите и чрез нея в Международната организация на труда. Международната организация на работодателите защитава интересите на бизнеса на международни форуми, търсейки баланс между трудова и социална политика и ускорен икономически растеж. Членството в Международната организация на работодателите определено задълбочава екпертизата на АИКБ в националния социален диалог.

Европейски икономически и социален комитет (EESC)

EESC-logo

Асоциацията има свои представители в Европейския икономически и социален комитет, което открива възможност да изразява становища по въпроси, свързани с икономическата и социалната политика на Европейския съюз и да участва в политическия живот на Общността.

Представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България участват и в заседанията на Европейския социален фонд и Ad Hoc групата към ЕСФ в подкрепа на социалните партньори, като по този начин се осигурява по-пълна информация за възможностите при усвояване на средствата от Европейския социален фонд.

Международен конгрес на индустриалците и предприемачите (МКПП) Logo ICIE

През 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България се присъедини към Международния конгрес на индустриалците и предприемачите, който има официален статут в Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO), в Интерпарламентарната Асамблея на Общността на независимите народи (IPA CIS), както и официални отношения на дългосрочно сътрудничество с Международния център за научна и техническа информация (International Center of Scientific and Technical Information), Международния съюз на производителите на стоки (International Union of Commodity Producers), което логично разширява международните контакти на Асоциацията.

Чрез своя представител в президиума на МКПП, Асоциация на индустриалния капитал в България участва във вземането на решения на най-високо ниво, касаещи защитата на интересите на индустриалците и предприемачите, координация на техните дейности в курса на пазарно ориентираните реформи, както и директно участие в изграждането на националните икономики и на адекватна правна рамка и развитие на механизма на взаимодействие между пазарните участници в условията на пазарна икономика. Сред основните направления на дейността на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите са предоставяне на консултантска, правна, научна подкрепа на членовете и разработване и прилагане на научни, индустриални, инвестиционни програми и проекти.

Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и към българските посолства в повечето страни. За повече и най-актуална информация следете страницата „Наши партньори“ в този сайт.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top