Past Projects

Заключителна пресконференция по проекта, изпълняван от АИКБ - "Развитие на дигиталните умения"

Въвеждането на микроудостоверенията и индивидуалните сметки за обучение са ключови за повишаването на дигиталните знания и умения

Дигиталната трансформация е глобална реалност, оформяща начина, по който организациите и хората взаимодействат и работят в бъдеще. Само през тази година разходите за дигитална трансформация ще достигнат 2,3 трилиона долара в световен мащаб – сериозно предизвикателство е обезпечаването на работна сила с необходимите дигитални умения. Изграждане на човешки, научен, организационен и институционален капацитет за развитие в тези условия, България може да осигури основно чрез инвестиране в повишаването на дигиталните умения. Това може да стане по два основни начина – или като част от учебния процес, или посредством ефективно концепцията за учене през целия живот и развитие на уменията на възрастните. За съжаление, едва 50 на сто от работодателите осъзнават нуждата от обучение и развитие на дигиталните умения на своите работници и служители. Нашата мисия е заедно да променим това – и то много бързо!“ - заяви д-р Милена Ангелова - главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и ръководител на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ по време на заключителната пресконференция за отчитане на неговото изпълнение.

Събитието беше почетено от заместник-министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, изпълнителния директор на Агенция по заетостта Полина Маринова, председателя на НАПОО Марияна Павлова, вицепрезидента на КТ „Подкрепа“ Йоанис Партениотис, вицепрезидента на КНСБ Любослав Костов и ръководителя на управляващия орган на ОПРЧР Цветан Спасов.

Резултатите от успешното изпълнение на проекта „Развитие на дигитални умения“, адресират нарастващата нужда от дигитални умения и насърчават ускоряването на дигиталната трансформация на българската икономика. За целта са разработени и приети 65 унифицирани профила на дигитални умения и 13 секторни квалификационни рамки. Проектът постигна и два много важни резултата, които направиха България първата страна, която прилага на практика препоръките на Съвета относно микроудостоверенията и индивидуалните сметки за обучение. Разработените по тази тема модели получиха широкообхватна подкрепа от институциите на пазара на труда и социалните партньори. Те бяха представени в Брюксел по време на обучение на държавите членки за прилагане на индивидуалните сметки за обучение и залегнаха и в основата  на становище на ИСС с конкретни насоки към институциите и правителството.

АИКБ има дълъг успешен опит в разработването и предоставянето на иновативни модели и инструменти чрез реализиране на различни проекти. Повече от четвърт век, асоциацията често изпреварва глобалните тенденции, благодарение на своите задълбочени анализи. Така например през 2018 г. АИКБ разработи Рейтинг на привлекателността на професиите и специална платформа за изчисляването. Такива иновативни модели, имат потенциала да подобрят различни политики и мерки за заетост и образование. България се намира в уникален момент с достъп до финансиране както от Европейските фондове за споделено управление, така и от Плана за възстановяване и устойчивост. Тези ресурси представляват изключителна възможност за инвестиране в дейности, които са от решаващо значение за развитието на работната сила и овластяването на българските предприятия да се адаптират бързо към зеления преход и цифровата трансформация на икономиката. АИКБ твърдо вярва, че социалните партньори със своите гъвкави и иновативни подходи могат да допринесат значително за създаването и реализирането на качествени проекти.

„Уменията са ключът, който ще ни доведе не просто до една успешна професионална реализация и развитие на нашето общество като цяло, както и на успешно преминаване през дигиталния и зелен преход. Очаква се до 2030 г. 80% от населението на Европа да има основни дигиталния умения. През 2023 г. у нас тези хора са едва 30%, а вече почти 90% от работните места в България изискват наличие на такива умения. Точно за това проектите на АИКБ и на останалите социални партньори са изключително важни. Те са част от по-големия пъзел, който правим заедно, за да създадем екосистема за успешен дигитален преход и подготовката на хората за него“ посочи Наталия Ефремова – зам.-министър на труда и социалната политика.

„Вече подписахме договора за модернизация на професионалното образование и обучение, така че ще има нов списък на професиите и вие като работодатели ще бъдете част от изработването му. Надявам се да направим един списък, който да бъде пригоден и адекватен на пазара на труда. Ще работим и квалификационните рамки, които сте разработили по проекта да бъдат използвани в новите стандарти за образование. Те ще бъдат в нов формат, ще имат нова визия, така че дигиталните умения да се включат в държавните стандарти“, допълни инж. Марияна Павлова – председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.

По думите на изпълнителния директор на Агенция по заетостта ученето през целия живот трябва да превърне във философия не само за работодателите, но и за държавните институции. Тя подчерта и важността от засилване на популяризирането и подобряването на привлекателността на професиите.

Според Цветан Спасов, ръководител на УО на ОПРЧР, не трябва да говорим за дигитален преход, а за трансформация на икономиката ни. Проучвания показват, че днешните първокласници след време ще работят професии, които все още не съществуват, което трябва допълнително да ни покаже, че без дигитални умения няма да сме готови за бъдещето.

Делът на лицата с основни умения в областта на дигиталните технологии е 29%, докато средно в ЕС този процент е 58%. Проучванията показват, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в областта на образованието и обучението. Още през 2019 г. ЕК предупреди, че заради нарастващият недостиг на умения, в България ще се необходими значителни инвестиции в дигитална грамотност, умения и знания. Асоциацията отчита изпълнението на настоящия проект като крачка напред в тази посока, като остава ангажирана с развитието на програмата за дигитални умения. През следващите години, АИКБ има амбицията да надгради постигнатите резултати с разработване на нови инструменти за повишаване на привлекателността на професиите и развитие на човешките ресурси, за да продължи да допринася за устойчивия растеж и конкурентоспособността на българската икономика и работна сила.

За повече информация вижте презентацията на д-р Милена Ангелова - главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта.


Онлайн тестване на дигиталните умения

По проекта „Развитие на дигиталните умения“, изпълняван от АИКБ, беше разработен онлайн инструмент за тестване на дигиталните умения. Ако искате да проверите своето текущо ниво и да научите повече за това, какво следва да надградите, натиснете този линк.

Краткосрочни курсове за обучение с фокусирано съдържание и практически опит
могат да дадат бърз отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка

На 25 ноември 2022 г. от 14.00 часа в Асоциация на индустриалния капитал в България се проведе кръгла маса за представяне и обсъждане на пилотна Система за микроудостоверения по проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“.

„В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и на умения, в рамките на проекта, изпълняван от АИКБ, беше разработена пилотна система за въвеждане на микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за Европейски подход към микроудостоверенията. Гъвкавостта и бързият отговор на нуждите на работодателите са сред основните предимства на микроудостоверенията, но трябва да се работи повече за изграждането на доверие между всички участници в този процес, като социалните партньори следва да намерят своето ключово място при изпълнение на препоръката. Затова и АИКБ е първата организация, която поставя пряко темата за въвеждането на този нов инструмент в България и очаква да се постигне консенсус между всички заинтересовани партньори“, подчерта д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ при откриването на кръглата маса.

АИКБ следи отблизо и ангажирано процесите в системите на образованието и обучението за възрастни. Организацията подкрепя всяка политика или нов инструмент, който може да доведе до повишаване на компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

По време на кръглата маса започна широка обществена дискусия по темата, като присъстващите представители на основните заинтересовани институции бяха провокирани да представят своята визия за възможните начини за прилагане на микроудостоверения.

„Изключително благодарна съм за предоставените от АИКБ анализи и предложения за промени в нормативната рамка“, изтъкна заместник министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в хода на дискусията, в която участваха представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

За повече информация, вижте прессъобщение от събитието ТУК.


Представяне на пилотна Система за микроудостоверения

На 25 ноември 2022 г. от 14.00 часа Асоциация на индустриалния капитал в България ще проведе кръгла маса за представяне и обсъждане на пилотна Система за микроудостоверения по проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“.

Микроудостоверенията са нов инструмент, заложен в Европейската програма за умения от 2020 г. Като представителна организация на работодателите на национално равнище, АИКБ следи отблизо и ангажирано процесите, които се развиват в системите на образованието и обучението на възрастни, като подкрепя всяка политика или нов инструмент, който може да доведе до повишаване на компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и недостиг на умения, в рамките на проекта беше разработена пилотна Система за микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за Европейски подход към микроудостоверенията.

В рамките на кръглата маса се цели да се стартира по-широка обществена дискусия по темата и да се провокират различните институции да постигнат единен подход при разработване на този нов инструмент съвместно със социалните партньори.

В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

За още информация, вижте ПРОГРАМА на кръгла маса на тема „Представяне и обсъждане на пилотна Система за микроудостоверения“.


АИКБ стартира проект за развитие на дигиталните умения

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15 и чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция за представяне на проекта на АИКБ BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”.

Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на АИКБ, КНСБ, КТ Подкрепа, МТСП и НАПОО да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 65 ключови професии/длъжности в общо 13 икономически сектора.

Постигнатите по проекта резултати ще послужат като основа за разработването на нови проекти и мерки по новата Програма „Развитие на човешки ресурси 2021 – 2027 г.“

В пресконференцията ще вземат участие:

  • Васил Велев, председател на УС на АИКБ;
  • д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта;
  • Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР 2014 -2020 г.
  • Инж. Марияна Павлова – председател на НАПОО;
  • Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“;
  • Пламен Нанков, Вицепрезидент на КНСБ;
  • доц. Валери Апостолов – Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“.

АИКБ подписа договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“

На 11.05.2021 г. Асоциация на индустриалния капитал подписа договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2.

Проект „Развитие на дигиталните умения“ цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. Той изцяло отговаря на целите и изискванията на Препоръката на Съвета от 22.5.2018г. относно ключовите компетенции за учене през целия животи на целите на Плана за действие по Европейския стълб за социални права за обучение на възрастни, като цели да надгради на национално ниво Европейската рамка за цифрови компетенции на гражданите 2.0.

Проектът предвижда изпълнението на общо девет основни дейности насочени към разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии/длъжности, секторни квалификационни рамки и учебни програми за развитие на дигиталните умения в 13 пилотни сектора от ключово значение за българската икономика. Основната цел на проекта е преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса и по този начин ускоряване на дигитализацията. Проектните дейности ще стартират от 01.10.2021 г. с извършването на проучване за установяване на потребностите от дигитални умения на работната сила по определени като ключови за пилотните сектори професии, последващо тестване на текущите умения чрез специално разработени инструменти за оценка на дигиталните компетенции и изготвяне на тази основа на анализ на дисбалансите и на състоянието и потребностите от дигитални умения на три нива за всяка идентифицирана професия.

Изпълнението на проекта ще стъпи на постигнатите резултати по Компонент 1 на операцията „Развитите на дигиталните умения“, който се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика.

С реализирането на проекта от АИКБ се очаква да се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 13 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела са социално сътрудничество. Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си партнира с Конфедерация на независимите синдикати, Конфедерация на труда „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално образование и обучение.

Секторите, за които пилотно ще се идентифицират ключови професии и ще се разработят посочените рамки, профили и програми са: Растениевъдство и животновъдство; Производство и преработка на месо и месни продукти; Производство на текстил и изделия от текстил; Производство на други трикотажни изделия; Обработка на кожи и производство на обувки; Производство на почистващи препарати; Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на машини и оборудване; Въздушен транспорт; Издателска дейност; Дейности по наемане и предоставяне на работна сила; Артистична и творческа дейност и Ремонт на компютърна техника.

Специфичните цели, които си поставя АИКБ чрез изпълнението на проекта са:

  • Идентифициране на конкретните дефицити от специфични дигитални умения по пилотни професии/длъжности;
  • Апробиране и прецизиране на заложените резултати в реална работна среда с цел последващото им прецизиране и подготовка за успешно повсеместно въвеждане в практиката и тяхното институционализиране;
  • Осигуряване на връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места.

Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните компетенции. След приключване на проекта всички резултати ще бъдат собственост на МТСП.

Проектът е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 610.33 лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране.


АИКБ обучи и консултира над 450 предприятия за ограничаване и превенция на недекларираната заетост

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обучи и консултира над 450 предприятия и почти 4100 лица за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Освен обученията АИКБ е изготвила и предложения за законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, като сред основните са изработване и въвеждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, промени в социално-осигурителната отговорност на работодателя и работника и връщане на справедливостта и доверието в пенсионно-осигурителната система. Като допълнение Асоциацията е разработила и 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните институции, имащи отношение към тези процеси. Това стана ясно след проведената заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“.

„Знаете, че вече 20 години борбата със сивия сектор е сред най-важните приоритетите на АИКБ. Недекларираната заетост става все по-трудно управляема с навлизането на новите форми на заетост, като работа на непълно работно време, работа с множество изпълнители, предоставяне на работна сила посредством интернет платформи, изграждащи мрежа от висококвалифицирани и специализирани професионалисти и други. Силно вярвам, че с реализирането на настоящия проект сме успели да създадем утвърден инструмент за измерването на недекларираната заетост – Под-индекс на недекларираната заетост, и да разработим подходящи нови мерки и инструменти, които да постигнат резултат, представящ България в положителна светлина, а защо не и да дадем пример за добри практики на нашите европейски партньори“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Под-индексът „Заетост на светло“ е част Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва числово стойността на светлата част от икономиката в страната. Разработеният нов Под-индекс се фокусира само върху сивите практики, свързани с трудовия пазар. Той се състои от два компонента – статистически и социологически, като подкомпонентите, които ги съставят се развиват успоредно с технологичното развитие. Първото измерване на под-индекса показа, че заетостта на светло е 78,31 процента.

Навлизат нови форми на разплащания, на управление на бизнеса, нови форми на труд. Инструментите на АИКБ са иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и на европейско равнище.

Основната цел на реализирания проект е свеждане до минимум на недекларирания труд и създаване на качествени и устойчиви работни места, въз основа на пилотни мерки и инструменти, специално създадени при изпълнението на проекта.

„Свидетел съм на усилията на АИКБ за ограничаване на неформалната икономика още от 2009 г. Борбата с нея не е само на Асоциацията, тя е и на институциите и цялото общество. Включването на държавните органи показа ясно, че съвместните дейности не само могат, но и дават много добри резултати в ограничаването на сивите практики. И с радост мога да кажа, че предложенията на АИКБ намират отражение в много стратегически документи на МТСП. Министерството вижда във Ваше лице изключителен партньор, защото вярваме, че светлият бизнес е този, който трябва да задава правилата за подобряване на трудово-правните отношения“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

„Всяка мярка и действие към елиминиране на нелоялните практики е основополагаща за просперитета на обществото ни, повишаването на доходите и конкурентоспособността на бизнеса. Напълно сме съгласни и подкрепяме препоръките на АИКБ за увеличаване капацитета на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и тези свързани с работата на контролните институции. Ежегодно в дейността си залагаме мярка за ограничаване на недекларираната заетост и през тази година отново сме планирали интензивни проверки за възпирането ѝ. Вярвам, че със съвместни действия ще успеем“, каза изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова.

Проектът на АИКБ включва широко партньорство с основните участници в процеса на ограничаване и превенция на недекларирания труд. Основен партньор е КНСБ, а при разработването на различни мерки и инструменти, анализи и доклади АИКБ си е сътрудничила с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта.

„КНСБ застана до АИКБ при първия подаден сигнал с искане за съвместна работа. Недекларираната заетост не е проблем на деня, това е проблем на бъдещето. Най-важната ни задача е да променим обществените нагласи и да насърчим нетърпимостта към нея“, допълни вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков.

АИКБ пое ангажимент да предостави предложенията за законодателни промени и допълнения на председателя на Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание г-н Искрен Арабаджиев, както и до всички останали заинтересовани страни с цел продължаване на работата и постигана на устойчиви резултати в борбата с недекларираната заетост.


АИКБ отчете лек ръст на сивата икономика в България

За първи път Асоциацията представи и нов под-индекс „Заетост на светло“.

DSC_0425

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-рано. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г.

От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на Ковид кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали точно обратното. Сред негативните фактори АИКБ отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, което е довело до „избуяване“ на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира по никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и максимална пенсия по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход.

За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който през годините са се откроявали едни от най-съществени проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато е бил 78,87 пункта.

„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев.

Повече от десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 пункта, е 2014 г.

В началото на 2022 г. АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса като очаква стабилизиране и постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика.

Двата индекса се изчисляват по проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ съфинансиран от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 -2020 г.

Повече информация може да намерите в презентацията.


АИКБ представи Методика за превенция на недекларираната заетост

IMG_2473_1

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи Методика за превенция на недекларираната заетост по време на заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост, в който участват представители на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и др. Методиката има за цел да запознае работодателите и други заинтересовани страни с потенциалните възможности за прилагането на стратегии и конкретни инструменти за превенция. Описаните в нея два типа стратегии са вече тествани и верифицирани в 60 компании и на основа на реалното им внедряване са прецизирани, така че те да бъдат лесни за прилагане в практиката. Методиката предвижда широка гама стратегии и инструменти, предназначени за браншови организации, както и такива, приложими на равнище предприятие – например, свързани с начините за адаптиране на основни вътрешни актове, на процеси от управлението на човешките ресурси, на системата за социален диалог и социално, както и за повишаване информираността на работодателите и работниците.

Председателят на Обществения съвет и заместник-министър на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров посочи, че „недекларираният труд е предизвикателство, което засяга интересите на всички участници на трудовия пазар. Всички негови проявления ощетяват работещите, предприятията и цялото общество. Следва да се отбележи трайната тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България през последните над 10 години, за което принос имат както последователните мерки предприемани от държавата, така и активното участие на социалните партньори в различни инициативи, насочени към преодоляването на този проблем. Поради това работата на Обществения съвет е ключова за продължаване на съвместните усилия за справяне с недекларирания труд. Важен урок от последните две години е, че пълното и навременно деклариране на труда и доходите дава възможност за подкрепа на предприятията и работниците при настъпването на непредсказуеми събития. Ето защо е важно всеки един участник на пазара на труда да оценява сигурността, предоставяна от декларирания труд и гаранциите, които предоставя участието в осигурителната система в страната.“IMG_2407_1

 „В последните двадесет години АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да бъдат ограничени сивите практики. Това е и целта на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. От стартирането му до момента разработихме Национална карта на недекларираната заетост и обсъдихме 51 мерки за превенция с повече от 40 работодатели. Въз основа на тях изготвихме Методика за превенция, която ще бъде апробирана в 60 български предприятия, както и документ с пилотни модели, механизми и мрежи за позитивни въздействия на пазара на труда.“, заяви още д-р Милена Ангелова, която е главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта.

Общественият съвет се запозна и с разработената специална информационна система за изчисляване на Композитния индекс „Икономика на светло“ и Подиндекса „Заетост  на светло“, която е и електронна платформа за подкрепа на работата на Националния център „Икономика на светло“ – www.ikonomikanasvetlo.bg.

Информационната система е разработена в три модула, като целта й е да бъде максимално полезна на работодатели, наети лица и заинтересовани страни като им предоставя информация, специални курсове за дистанционни обучения и консултации за вредите от недекларирана заетост и мерки за нейното ограничаване и превенция.IMG_2429_1

Първият дава информация за ежегодните резултати от измерването на Композитния индекс „Икономика на светло“. Вторият дава възможност за е-консултации по тематични области, както и за подаване на сигнали. А последният модул е свързан със специално разработени електронни обучителни програми.

По думите на д-р Ангелова в момента екипа на проекта работи по изчисляването на актуализирания Композитен индекс „Икономика на светло“ и надграждането му с  Под-индекс „Заетост на светло“. През тази година в анкетното проучване, на база на което се изчислява стойността на индекса, участие са взели 600 работодатели и близо 1300 наети лица. Д-р Милена Ангелова допълни още, че АИКБ ще оповести официално размера на двата индекса през втората половината на т.г.

При изпълнението на проектните дейности АИКБ сътрудничи и със своите асоциирани партньори в лицето на ГИТ, АЗ, МТСП, БСК, БТПП и КРИБ, както и на членовете на Обществения съвет към Националния център в лицето на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още редица други институции и медии.


АИКБ стартира новата си Информационна система за консултации и дистанционни обучения за вредите от недекларирана заетост „Икономика на светло“

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) стартира специална информационна система за подкрепа на работата на Националния център „Икономика на светло“ – www.ikonomikanasvetlo.bg. Информационната система е разработена от външен изпълнител в рамките на BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Официално пълните функции на системата ще бъдат достъпни за заинтересуваните лица от 01.06.2021 г.

Информационната система е разработена в три модула, като целта и е да бъде максимално полезна на работодатели, наети лица и заинтересовани страни като им предоставя информация, специални курсове за дистанционни обучения и консултации за вредите от недекларирана заетост и мерки за нейното ограничаване и превенция.

Първият дава информация за ежегодните резултати от измерването на Композитния индекс „Икономика на светло“. Вторият дава възможност за е-консултации по тематични области, както и за подаване на сигнали. А последният модул е свързан със специално разработени електронни обучителни програми.

АИКБ – Национален център „Икономика на светло“


Работодатели, юристи и браншови експерти обсъдиха мерки за ограничаване на недекларираната заетост

Работодатели, юристи, работници и браншови експерти обсъдиха 51 мерки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в рамките на 3 семинара, които Асоциация на индустриалния капитал в България проведе по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Основната цел на обсъжданията е най-добрите и ефективни, според участниците мерки, да бъдат предложени на компетентните органи и да придобият нормативен характер.

2021-02-18_14h01_21

Представените мерки отразяват европейския опит за противодействие на този тип сиви практики, но са внимателно преценени от гледна точка на тяхната релевантност спрямо българските социално-икономически условия. Те са разделени в три големи групи. Първата група има за цел създаване на нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Чрез втората група ще се търси повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство. А последната е с фокус върху повишаването на данъчната дисциплина на населението като цяло, и в частност на работодателите и наетите лица.

Основен акцент по време на дискусиите беше поставен върху по-широкото въвеждане на ваучерното заплащане в няколко пилотни отрасъла, сред които „Строителство“, „Озеленяване“, „Дърводобив“, „Развлекателен бизнес“ и „Рекламни дейности“, както и върху подобряването на процедурите за сключване на еднодневни договори, случайната и платформена заетост.

Като изключително ключова мярка беше посочено премахването на административното определяне на минималната работна заплата, която да бъде заменена от минимална заплата, договаряна по икономически дейности. Участниците в семинарите считат, че архаичната практика определяне на класове за прослужено време трябва да бъде заменена с по-ефективни стимули на заплащане, основани на повишаване на производителността и отчитане на приноса на работника и служителя. Беше посочено, че чуждестранните компании в България трудно разпознават подобни начисления и самите те имат различни инструменти за оценка и поощряване на служителите си.

Под фокуса на обсъжданията попаднаха още осъвременяването на трудовото и осигурителното законодателство и повишаването на информираността на населението, работодателите и работниците за вредите от сивите практики и недекларираната заетост и изграждане на нетърпимост към тях.


 

Общественият съвет за ограничаване и превенция на сивата икономика обсъди 51 мерки за борба с недекларираната заетост

 

Picture_05

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика обсъди 51 мерки за ограничаване и противодействие на недекларираната заетост. Те са изготвени на основа на дискусии с представители на НАП, НОИ, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, работодатели и работници от браншове с висока уязвимост към сиви практики.

В последните две десетилетия АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да бъдат ограничени сивите практики. Това е и целта на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ посочи Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ. „Успяхме да идентифицираме и анализираме 236 различни европейски и български практики, на база на които разработихме тези 51 мерки, които да са приложими към българските социалноикономически условия“ допълни д-р Милена Ангелова, която е главен секретар на Асоциацията и ръководител на проекта.

Picture_03

Предложенията са структурирани в три големи групи, а именно: създаване на нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване на данъчната дисциплина като цяло.

Част от най-важните мерки са: осъвременяване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване капацитета на компетентните органи за извършване на качествени и ефективни инспекции. Сред другите значими мерки попадат още стимулиране на работодателите за спазване на трудовото и осигурителното законодателство, в това число данъчни облекчения, както и адекватни и по-строги санкции за нарушителите. От изключително значение ще бъде и повишаването на информираността на населението, работодателите и работниците за вредите от сивите практики и недекларираната заетост и изграждане на нетърпимост към тях.

До момента по проекта са проведени две национално представителни проучвания сред близо 2 000 респонденти – работодатели и работници, за установяване на нагласите към различните форми на недеклариран труд и познаване на новите форми на труд. Стартирано е и изготвянето на Карта на недекларираната заетост, която ще бъде представена в окончателния си вариант в началото на следващата година. Д-р Ангелова припомни, че се работи по изграждането на новата информационна система към Националния център „Икономика на светло“, чрез която да се даде възможност за получаване на сигнали и предложения за превенция на недекларирана заетост, да се предоставят обучения и консултации.

Untitled30

Направените до момента проучвания са показали, че над 90 на сто от българските работодатели и работници не познават новите форми на заетост и рисковете, които те крият за проявата на форми на недеклариран труд. За работодателите най-често недекларираната заетост се среща в сектори като „Търговия и ремонт на автомобили“, „Култура, спорт и развлечения“, „Административни и спомагателни дейности“, „Селско стопанство“ и „Строителство“.

По време на заседанието на Обществения съвет беше обсъдена актуализацията на Композитния индекс „Икономика на светло“ и създаването на нов под-индекс „Заетост на светло”. Чрез актуализацията се цели разширяване на обхвата на индекса с фокус върху недекларираната заетост.

При изпълнението на проекта АИКБ разчита и на своите асоциирани партньори в лицето на ГИТ, АЗ, МТСП, БСК, БТПП и КРИБ, както и на членовете на Обществения съвет към Националния център в лицето на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още редица други институции и медии.


Над 90 на сто от българските работодатели и работници не познават новите форми на заетост

Асоциация на индустриалния капитал в България се включи в Седмицата на действието на Европейската кампания за деклариран труд 2020 г.

В рамките на Седмицата на действието на Европейската кампания за деклариран труд за 2020 г., д-р Милена Ангелова представи постигнатите резултати от АИКБ по ограничаването и превенцията на недекларираната заетост и подобряване качеството на работните места, по време на конференция, организирана от ГИТ.

Близо 20 години АИКБ активно работи по търсене на подходящи мерки, с които да ограничи сивите практики. От миналата година, ние, в сътрудничество със социалните партньори, изпълняваме  проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Особено полезен резултат е идентифицирането и анализирането на новите форми на заетост и рисковете за проявление на недеклариран труд, които те крият“ – посочи д-р Ангелова, която е и ръководител на проекта. Тя разказа за проведените две национално представителни проучвания за установяване на нагласите на работодателите и заетите към различните форми на недеклариран труд, причините за приемане на работа без договор, получаване на „пари в плик“, спестяване на осигуровки и други. Проучванията показаха, че над 90 на сто от българските работодатели и работници не познават новите форми на заетост и рисковете, които те крият за проявата на форми на недеклариран труд. Темата е особено актуална в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19, която изведе на преден план необходимостта от реорганизация на работните процеси и използване на информационните технологии за работа от разстояние.

Д-р Ангелова допълни още, че „Необходимостта да се разширят мерките на информиране и консултиране са ключови за пораждането на нетърпимост към сивите практики“.

През 2010 г. АИКБ разработи Композитен индекс за измерване на светлата част от икономиката.  КИ показва, че българската икономика изсветлява с бързи темпове от 64,59 пункта през 2010 г. до 79,10 пункта за 2018 г. Това доказва, че мерките и инструментите, които се прилагат съвместно от всички заинтересовани страни – правителство, социални партньори и работодатели и заети, са адекватни. Въпреки това, недекларираната заетост остава проблем и справянето с нея изисква да се разработят специални мерки, включително за насърчаване  на декларирания труд. Това са и следващите цели, по които работи АИКБ. Една от тях е разработването на отделен Под-индекс за измерване на недекларираната заетост, както Национална карта на недекларираната заетост, която ще бъде представена в началото на 2021 г.

Д-р Милена Ангелова посочи, че благодарение на извършената до момента работа е събрана обширна база данни от добри практики – както в световен и европейски мащаб, така и от над 30 предприятия. Те са анализирани и на тази основа се разработват механизми, методики и мрежи за позитивни въздействия върху пазара на труда за ограничаване на недекларирания труд. На този етап са идентифицирани няколко групи мерки, които ще бъдат подробно разписани през следващите месеци – като засилване на консултациите сред работодателите и заетите лица, подготовка на обучителни програми и други.

Преди броени дни започна и изграждането на новата информационна система към Националния център „Икономика на светло“, чрез която не само ще се провеждат различни кампании за провеждане на проучвания, но и ще се даде възможност за получаване на сигнали и предложения за превенция на недекларирана заетост, потребителите ще могат да се самообучават, като научат повече за новите форми на заетост – какво представляват те, кои са основните елементи за полагане на деклариран труд при тях.

При изпълнението на проекта АИКБ разчита и на своите асоциирани партньори в лицето на ГИТ, АЗ, МТСП, БСК, БТПП и КРИБ, както и на членовете на Обществения съвет към Националния център в лицето на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още редица други институции и медии.

Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в размер на 2 033 230.47 лева.

За повече информация вижте презентацията и записа на конференцията.

24.09.2020 г., София


Заместник -министър Лазар Лазаров оглави Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетостPhoto1-crop_1200x692

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров беше избран за председател на Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната, който проведе своето заседание на 05.12.2019 г. Съветът е създаден по идея на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) през 2009 г.

Основната цел на Обществения съвет е да осигури синергия между социалните партньори, различните държавни институции и медиите за ограничаване и превенция на недекларираната заетост и неформалната икономика, както и да дава препоръки за подобряване на изпълнението на проектните дейности при необходимост по Проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Той заседава поне веднъж на шест месеца и генерира идеи за изпълнение на действия за ограничаването и превенцията на недекларираната заетост.

На своето заседание Общественият съвет прие актуализирани правила за своята работа, както и разгледа Методология за провеждане на национални проучвания, чрез които да се анализират формите и да се оцени размера на недекларираната заетост в национален мащаб и проявленията й в най-засегнатите отрасли. Събраните данни и направените анализи ще послужат за изработването на Национална карта на недекларираната заетост.

Photo2_1200x808

„За нас борбата със сивата икономика е основен приоритет и не мога да не отбележа, че страната ни постигна забележителен успех за последните 10 години. По наши измервания тя е намаляла с близо 15 процентни пункта спрямо 2010 г. – от 35,4% на 20,9%.. Недекларираната заетост обаче остава най-масовата и устойчива сива практика в България, с която все още не можем да се преборим. От укриването на доходите, които физическите лица получават от трудови договори се „икономисват“ най-голям процент данъци – 53%. Вярвам, че с работата си по този проект ще съумеем да набележим мерки за ограничаване на тази недекларирана заетост, която ощетява всички българи“ каза Васил Велев, председател на УС на АИКБ, който откри заседанието. Новоизбраният председател Лазар Лазаров подкрепи работата на съвета, и заяви, че „Уверявам ви, че като председател на Съвета ще положа всички усилия работата ни да доведе до намаляване на процента на недекларирана заетост. Това е дълъг процес, който изисква промяна на стереотипа на мислене на всички участници в него – работодатели, служители и работници и държава. Благодаря ви за оказаното доверие“.

Photo3_1200x600

Борбата с недекларираната заетост и сивата икономика не са само приоритети на АИКБ и затова в Обществения съвет участват представители на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Главна инспекция по труда, Агенция по заетостта, Национална агенция по приходите, Държавната комисия по стоковите борси и тържища, представители на различни комисии от Народното събрание, КНСБ, КТ „Подкрепа“, Българска стопанска камара, БТПП, КРИБ, БНР, сп. „Икономист“, Дарик радио, агенция „Монитор“ и други.

Проектът „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост “ се изпълнява от партньорите АИКБ и КНСБ в периода 2019 – 2022 г., като неговите цели са да се разработят специални инструменти за превенция и ограничаване на недекларираната заетост, да се разработи Под-индекс за изчисляването й и да се обучат и консултират 4 000 лица и 300 предприятия как да прилагат тези инструменти, като проектът акцентира   и върху новите форми на заетост.

05.12.2019 г.


АИКБ с нови мерки за ограничаване на недекларираната заетост

Над 400 млн. лв. годишно са вредите за бюджета

В продължение на дългогодишните си усилия за изсветлява


Проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ 

Номер на проекта: BG05M9OP0011.011-0002-C01

Проектът, който АИКБ ще реализира чрез предоставената безвъзмездна финансова помощ, е за създаване на пилотен модел за преодоляване на дисбаланса между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области. Целите на проекта са насочени към формулиране и изпълнение на политики на пазара на труда, посредством съвместни действия на държавата и социалните партньори.

Проектът ще се реализира изцяло от АИКБ като директен бенефициент. В част от дейностите ще се включат като асоциирани партньори и следните организации/институции:

От страна на АИКБ:

1. Българска браншова камара „Машиностроене“;

2. Българска асоциация на електротехниката и електрониката:

3. Национално сдружение на българските спедитори;

4. Национално сдружение на частните болници;

5. Асоциация на малките и средни предприятия от индустрията за красота и здраве:

От страна на КНСБ

1. Национална федерация „Металелектро”

2. Съюз на транспортните синдикати в България

3. Федерация на синдикатите в здравеопазването

От страна на Конфедерация на труда „Подкрепа“:

1. Синдикална Федерация на машиностроителите и металоработниците (СФММ):

2. Национална федерация „Техническа индустрия, наука, информатика“ (НФТИНИ):

3. Федерация на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ (ФТР):

4. Национален железничарски синдикат към КТ „Подкрепа“ (НСЖ):

5. Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи, туризъм“ (ТУКОТ);

Държавни институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение.

Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта са насочени към повишаване на икономическата активност на заети и търсещи работа лица. Едновременно с това се цели и подобряване достъпа до заетост за безработни лица, както и подпомагане на доброволната географска и професионална мобилност на работната сила. Ще бъде осигурена възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите, съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции. Ще бъдат въведени и нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната мобилност и модернизиране на институциите на пазара на труда.

Идентифицираните сектори, които пилотно ще обхване проекта са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Проектът включва общо седем дейности, включително управление на проекта и информиране и публичност. Същинските дейности по изпълнение на поставените цели са общо пет и са насочени към разработване на:

Дейност 1: Оценка на привлекателността на професиите, идентифицирани като ключов фактор на конкурентоспособността в четири пилотни сектора;

Дейност 2: Разработване и въвеждане на модул за активно управление на балансирането на пазара на труда и система за практическо приложение на Рейтинговата система;

Дейност 3: Разработване, апробиране и пилотно тестване на методология и методика за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд. Изчисляване на производителността на труда на заетите лица в пилотните сектори;

Дейност 4: Институционализиране на постигнатите резултати в сътрудничество с партньорите;

Дейност 5: Разработване и/или усъвършенстване, апробиране и пилотно внедряване и тестване на практики и инструменти за повишаване на КСО на работодателите по отношение на заетите в тях лица.

През месец януари 2017 г. започнаха да се провеждат първите срещи между екипа за управление на проекта и АИКБ и асоциираните партньори с цел подготовка на необходимите документи и уточняване на предстоящите задачи по основните дейности.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Бюджет на проекта: 2 324 300.00 лева

Повече информация за проекта ще намерите тук.


Проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“

Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (МОР). Асоциацията на организациите на българските работодатели е включена в инициативите на проекта, и по-конкретно във втората му фаза, чрез активното участие на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

След провеждането на дейности по проекта, насочени към укрепване на капацитета наработодателските организации и предприятия, обучаване на експерти по КСО, разработване на наръчник и насоки за КСО, в рамките на първата му фаза /2013-2014/, през втората фаза /2015-2016/ проектът щеакцентира върху информираността  на работодателите относно социалната отчетност. Социалната отчетносте начин за споделяне с партньори, клиенти, доставчици, служители и с всички заинтересовани страни информация за  икономически, екологични и социални прояви на компанията, целящи постигане на устойчиво развитие.

http://csrforall.eu/en/


Проект „Нова възможност за моето бъдеще“

Номер на проекта: BG051PO001-4.3.03-0001

Финансираща програма: Попада в обхвата на Приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение“ и област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Период на изпълнение: 2013-2014 г.

Изпълнител: Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации – БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции – МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

validirane.mon.bg


Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.05, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Период на изпълнение: 14.09.2009 – 31.10.2014 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България

www.ikonomikanasvetlo.bg


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт одитни методологии, анализ и оценка на системи и процеси

Об. позиция 2 Експерт стратегии и планиране

Об. позиция 3 Експерт по стратегически анализ

Об. позиция 4 Експерт по стратегическо планиране – сектори земеделие, рибарство и аквакултури

Об. позиция 5 Експерт по стратегическо планиране – сектори корабостроене и кораборемонт,производство на мебели, услуги от общ интерес – водоснабдяване и канализация

Об. позиция 6 Експерт по административно развитие – централна администрация

Об. позиция 7 Експерт по административно развитие – териториална администрация

Об. позиция 8 Експерт по административна промяна – органи, действащи при оперативна самостоятелност

Об. позиция 9 Експерт по административна промяна – органи, действащи при обвързана компетентност

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ввъншни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ – Одит

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт административни органи и структури

Об. позиция 2 Експерт правен анализ

Об. позиция 3 Експерт функции на държавни органи

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – Експерт национална комуникационна стратегия

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт обучение

Об. позиция 2 Експерт определяне на потребностите от обучение

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за доставка на гориво за автомобили по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за поддръжка на информационна система и интернет страница по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за доставка на канцеларски материали и канцеларски консумативи по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – ПР услуги

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – Социологически проучвания

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт социолог

Об. позиция 2 Експерт дизайн на представително проучване

Об. позиция 3 Експерт методика на извадката

Об. позиция 4 Експерт качествени методи

Об. позиция 5 Експерт количествени методи

Об. позиция 6 Експерт организация и контрол на теренната работа

Об. позиция 7 Експерт статистически методи за анализ

Об. позиция 8 Експерт анализ на съвкупна информация-проверка на зависимости и статистическа значимост

Об. позиция 9 Експерт анализ на съвкупна информация – дисперсионни анализи

Об. позиция 10 Експерт подготовка на аналитични материали

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – Печатни услуги

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Изпълнител с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Второ национално представително проучване на обществените нагласи;

Обособена позиция 2: Първо представително проучване за попълване на база данни;

Обособена позиция 3: Второ представително проучване за попълване на база данни.

Цялата информация за сключения договор можете да свалите от приложения файл тук.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Ключов експерт одитни методологии, анализ и оценка на системи и процеси

Цялата информация за сключения договор можете да свалите от приложения файл тук.


Проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF 2009/01-04.01 от 28.01.2011, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни.

Период на изпълнение: 01.02.2011 – 20.06.2011 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Фондация “Институт за добро управление”


Проект „Обогатяване на българския пазар на труда и улесняване интеграцията на имигрантите“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF2008/01-01-02.01 от 04.08.2009 г., финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни.

Период на изпълнение: 04.08.2009 – 31.12.2009 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Фондация “Анализ на риска”


Проект “Кариерно развитие за всички”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2101-01-11001/12.12.2008 г., финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Период на изпълнение: 12.12.2008 г. – 11.12.2009 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с “Български пощи” ЕАД


Проект “Укрепване на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 07-23-10-С/04.02.2008 г., финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.

Период на изпълнение: 04.02.2008 – 04.09.2008 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България


Проект “Надграждане на ЦПО към АИКБ със съвременен център за практическо обучение по заваряване”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 2004/006-070.01.01.08, финансиран по програма ФАР „Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”.

Период на изпълнение: 01.12.2006 – 30.11.2007 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България


Проект “Равнопоставеност на половете в труда”

Договор за безвъзмездна финансова помощ CSDP 2004 – Lot 1 – 002, финансиран по програма ФАР 2004 “Развитие на гражданското общество”.

Период на изпълнение: 01.12.2006 – 30.11.2007 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България


Проект “Българската индустрия като част от индустрията на Обединена Европа”

Договор за безвъзмездна финансова помощ КС – РП06 – МП – 01, финансиран от Министерство на външните работи на Република България.

Период на изпълнение: 06.2006 – 10.2006 г. 3

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България


Проект “Професионален старт”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 0202, 01 – YI.3.02, финансиран по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите”.

Период на изпълнение: 04.2005-04.2006 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България


Проект “Финансови услуги в обединена Европа”

Договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по програма ФАР – малки проекти.

Период на изпълнение: 10.2004-06.2005 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България


Проект „Професионален шанс”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 0102.05.05.008, финансиран по програма ФАР „Инициативи на пазара на труда”.

Период на изпълнение: 30.11.2003 – 30.11.2004 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България


Проект “Дейности по равнопоставеност на половете в труда”

Договор за безвъзмездна финансова помощ CSDP 2001 – Lot 2.1 – 014, финансиран по програма ФАР 2002 “Развитие на гражданското общество” на ЕС.

Период на изпълнение: 12.2003-07.2004 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top