Past Projects

 


Проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ 

Номер на проекта: BG05M9OP0011.011-0002-C01

Проектът, който АИКБ ще реализира чрез предоставената безвъзмездна финансова помощ, е за създаване на пилотен модел за преодоляване на дисбаланса между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области. Целите на проекта са насочени към формулиране и изпълнение на политики на пазара на труда, посредством съвместни действия на държавата и социалните партньори.

Проектът ще се реализира изцяло от АИКБ като директен бенефициент. В част от дейностите ще се включат като асоциирани партньори и следните организации/институции:

От страна на АИКБ:

1. Българска браншова камара „Машиностроене“;

2. Българска асоциация на електротехниката и електрониката:

3. Национално сдружение на българските спедитори;

4. Национално сдружение на частните болници;

5. Асоциация на малките и средни предприятия от индустрията за красота и здраве:

От страна на КНСБ

1. Национална федерация „Металелектро”

2. Съюз на транспортните синдикати в България

3. Федерация на синдикатите в здравеопазването

От страна на Конфедерация на труда „Подкрепа“:

1. Синдикална Федерация на машиностроителите и металоработниците (СФММ):

2. Национална федерация „Техническа индустрия, наука, информатика“ (НФТИНИ):

3. Федерация на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ (ФТР):

4. Национален железничарски синдикат към КТ „Подкрепа“ (НСЖ):

5. Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи, туризъм“ (ТУКОТ);

Държавни институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение.

Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта са насочени към повишаване на икономическата активност на заети и търсещи работа лица. Едновременно с това се цели и подобряване достъпа до заетост за безработни лица, както и подпомагане на доброволната географска и професионална мобилност на работната сила. Ще бъде осигурена възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите, съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции. Ще бъдат въведени и нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната мобилност и модернизиране на институциите на пазара на труда.

Идентифицираните сектори, които пилотно ще обхване проекта са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Проектът включва общо седем дейности, включително управление на проекта и информиране и публичност. Същинските дейности по изпълнение на поставените цели са общо пет и са насочени към разработване на:

Дейност 1: Оценка на привлекателността на професиите, идентифицирани като ключов фактор на конкурентоспособността в четири пилотни сектора;

Дейност 2: Разработване и въвеждане на модул за активно управление на балансирането на пазара на труда и система за практическо приложение на Рейтинговата система;

Дейност 3: Разработване, апробиране и пилотно тестване на методология и методика за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд. Изчисляване на производителността на труда на заетите лица в пилотните сектори;

Дейност 4: Институционализиране на постигнатите резултати в сътрудничество с партньорите;

Дейност 5: Разработване и/или усъвършенстване, апробиране и пилотно внедряване и тестване на практики и инструменти за повишаване на КСО на работодателите по отношение на заетите в тях лица.

През месец януари 2017 г. започнаха да се провеждат първите срещи между екипа за управление на проекта и АИКБ и асоциираните партньори с цел подготовка на необходимите документи и уточняване на предстоящите задачи по основните дейности.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Бюджет на проекта: 2 324 300.00 лева

Повече информация за проекта ще намерите тук.


Проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“

Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (МОР). Асоциацията на организациите на българските работодатели е включена в инициативите на проекта, и по-конкретно във втората му фаза, чрез активното участие на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

След провеждането на дейности по проекта, насочени към укрепване на капацитета наработодателските организации и предприятия, обучаване на експерти по КСО, разработване на наръчник и насоки за КСО, в рамките на първата му фаза /2013-2014/, през втората фаза /2015-2016/ проектът щеакцентира върху информираността  на работодателите относно социалната отчетност. Социалната отчетносте начин за споделяне с партньори, клиенти, доставчици, служители и с всички заинтересовани страни информация за  икономически, екологични и социални прояви на компанията, целящи постигане на устойчиво развитие.

http://csrforall.eu/en/


Проект „Нова възможност за моето бъдеще“

Номер на проекта: BG051PO001-4.3.03-0001

Финансираща програма: Попада в обхвата на Приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение“ и област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Период на изпълнение: 2013-2014 г.

Изпълнител: Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации – БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции – МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

validirane.mon.bg


Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.05, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Период на изпълнение: 14.09.2009 – 31.10.2014 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България

www.ikonomikanasvetlo.bg


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт одитни методологии, анализ и оценка на системи и процеси

Об. позиция 2 Експерт стратегии и планиране

Об. позиция 3 Експерт по стратегически анализ

Об. позиция 4 Експерт по стратегическо планиране – сектори земеделие, рибарство и аквакултури

Об. позиция 5 Експерт по стратегическо планиране – сектори корабостроене и кораборемонт,производство на мебели, услуги от общ интерес – водоснабдяване и канализация

Об. позиция 6 Експерт по административно развитие – централна администрация

Об. позиция 7 Експерт по административно развитие – териториална администрация

Об. позиция 8 Експерт по административна промяна – органи, действащи при оперативна самостоятелност

Об. позиция 9 Експерт по административна промяна – органи, действащи при обвързана компетентност

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ввъншни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ – Одит

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт административни органи и структури

Об. позиция 2 Експерт правен анализ

Об. позиция 3 Експерт функции на държавни органи

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – Експерт национална комуникационна стратегия

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт обучение

Об. позиция 2 Експерт определяне на потребностите от обучение

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за доставка на гориво за автомобили по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за поддръжка на информационна система и интернет страница по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за доставка на канцеларски материали и канцеларски консумативи по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – ПР услуги

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – Социологически проучвания

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт социолог

Об. позиция 2 Експерт дизайн на представително проучване

Об. позиция 3 Експерт методика на извадката

Об. позиция 4 Експерт качествени методи

Об. позиция 5 Експерт количествени методи

Об. позиция 6 Експерт организация и контрол на теренната работа

Об. позиция 7 Експерт статистически методи за анализ

Об. позиция 8 Експерт анализ на съвкупна информация-проверка на зависимости и статистическа значимост

Об. позиция 9 Експерт анализ на съвкупна информация – дисперсионни анализи

Об. позиция 10 Експерт подготовка на аналитични материали

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – Печатни услуги

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Изпълнител с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Второ национално представително проучване на обществените нагласи;

Обособена позиция 2: Първо представително проучване за попълване на база данни;

Обособена позиция 3: Второ представително проучване за попълване на база данни.

Цялата информация за сключения договор можете да свалите от приложения файл тук.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Ключов експерт одитни методологии, анализ и оценка на системи и процеси

Цялата информация за сключения договор можете да свалите от приложения файл тук.

 


Проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF 2009/01-04.01 от 28.01.2011, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни.

Период на изпълнение: 01.02.2011 – 20.06.2011 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Фондация “Институт за добро управление”

 


Проект „Обогатяване на българския пазар на труда и улесняване интеграцията на имигрантите“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF2008/01-01-02.01 от 04.08.2009 г., финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни.

Период на изпълнение: 04.08.2009 – 31.12.2009 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Фондация “Анализ на риска”

 


Проект “Кариерно развитие за всички”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2101-01-11001/12.12.2008 г., финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Период на изпълнение: 12.12.2008 г. – 11.12.2009 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с “Български пощи” ЕАД

 


Проект “Укрепване на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 07-23-10-С/04.02.2008 г., финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.

Период на изпълнение: 04.02.2008 – 04.09.2008 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

 


Проект “Надграждане на ЦПО към АИКБ със съвременен център за практическо обучение по заваряване”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 2004/006-070.01.01.08, финансиран по програма ФАР „Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”.

Период на изпълнение: 01.12.2006 – 30.11.2007 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Равнопоставеност на половете в труда”

Договор за безвъзмездна финансова помощ CSDP 2004 – Lot 1 – 002, финансиран по програма ФАР 2004 “Развитие на гражданското общество”.

Период на изпълнение: 01.12.2006 – 30.11.2007 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Българската индустрия като част от индустрията на Обединена Европа”

Договор за безвъзмездна финансова помощ КС – РП06 – МП – 01, финансиран от Министерство на външните работи на Република България.

Период на изпълнение: 06.2006 – 10.2006 г. 3

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Професионален старт”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 0202, 01 – YI.3.02, финансиран по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите”.

Период на изпълнение: 04.2005-04.2006 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Финансови услуги в обединена Европа”

Договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по програма ФАР – малки проекти.

Период на изпълнение: 10.2004-06.2005 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект „Професионален шанс”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 0102.05.05.008, финансиран по програма ФАР „Инициативи на пазара на труда”.

Период на изпълнение: 30.11.2003 – 30.11.2004 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Дейности по равнопоставеност на половете в труда”

Договор за безвъзмездна финансова помощ CSDP 2001 – Lot 2.1 – 014, финансиран по програма ФАР 2002 “Развитие на гражданското общество” на ЕС.

Период на изпълнение: 12.2003-07.2004 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 28.09.2023 Archive

Top