Opinions and Suggestions

  • 2024

АИКБ: Необходима единна държавна политика по реализацията на завършилите висше образование

Становище на АИКБ по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Становище на АИКБ във връзка с определяне броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България за учебната 2024/2025 година

Писмо на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) относно предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“

  • 2023

Становище на АИКБ по Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023-2024 година

  • 2021

Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно обявен за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование

  • 2019

Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Проект на Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ), разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година

  • 2018

Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г., както и приложение съгласно текста на становището

Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 06.07.2018 г.:

  1. към становище с изх. № 303/13.07.2018 г.: ДО Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;
  2. към становище с изх. № 304/13.07.2018 г.: ДО Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

Писмо на АИКБ с предложения за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование във връзка с определяне на държавния план-прием

  • 2016

Призив за спешни действия по ускоряване на реформата в образованието

  • 2014

Становище на АИКБ по проект на Закон за Предучилищното и училищното образование, сигнатура 454-01-51, внесен на 21.11.2014 г.

Становище на АИКБ по проекта на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Становище на АИКБ по Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Закона за професионално образование и обучение № 354-01-88

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 19.07.2024 Archive

Top