Становище на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки


Изх. № 163/27.06.2023 г.

ДО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СТАНОВИЩЕ

на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, публикуван за обществено обсъждане на 09.06.2023 г. (https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7674)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с предложените с горепосочения законопроект, изразяваме следното становище:

  1. По §4 от законопроекта.

Смятаме, че предлаганото с §4 заличаване на думите „идентични или сходни“ в чл. 15, ал. 1, т. 5, букви „а“ и „б“ представлява промяна в критериите за прилагане на изключения, приложими за секторни възложители по отношение на възлагането на поръчки на свързани предприятия, поради което не го подкрепяме.

В действащата редакция секторен възложител не прилага закона, когато възлага поръчки на свързано предприятие за услуги или доставки, при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставяне на услуги/доставки на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични или сходни такива, предоставени от това предприятие. Така с предлаганата редакция оценката на оборота ще се прави при отчитане не само на идентичните или сходни услуги, предоставени от това предприятие, а на абсолютно всички предоставяни от него услуги/доставки. Според нас с предлаганото изменение се създава възможност за нецелесъобразно разходване на средства, тъй като ще допуска вътрешно възлагане на свързано предприятие, без отчитане само на оборота му от конкретните дейности, сходни с предмета на поръчката, което представлява риск да бъдат ангажирани изпълнители без съответния капацитет да извършат доставката/услугата. Така се поставя под риск качественото и навременно изпълнение на поръчката, което противоречи на основна цел на закона - осигуряване на ефективност при разходването на публични средства.

2.  По §5 от законопроекта.

С §5 от законопроекта диспозитивната възможност за провеждане на пазарни консултации при поръчки по чл. 44, ал. 1 ЗОП се заменя със задължение за възложителя да провежда пазарни консултации по проекта на документацията за процедурата чрез платформата по чл. 39а.

Такова ново задължение е намеса в сферата на стопанската дейност, което не приемаме за необходимо. Преценката на възложителя относно собствената му компетентност и оперативна самостоятелност не предполага вменяването на допълнителни задължения, на които, за да отговори, той може да предприеме чисто формални действия в изпълнение на императивната норма. При всички случаи това предлагано изменение представлява ненужно увеличаване на административната тежест за възложителите, което е непропорционално и не в полза на свободната конкуренция. Евентуално приемане на изменението ще означава възложителите да отделят допълнителен ресурс (също и потенциалните кандидати), за да отговорят на новото задължение, което ще доведе до по-високи разходи за самата процедура, респ. понижен интерес към нея.

3.  По §6 от законопроекта.

С § 6. в глава шеста, раздел I се създава чл. 47а, уреждащ задължителни екологични изисквания в документацията на обществените поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗОП.

Разбираме потребността от привеждане в съответствие на националното ни законодателство с общите европейски регулации. Смятаме, че предвид многообразието от възможни сфери на приложение налага в акта от висша степен да бъдат уредени основните принципи за определяне на минималните задължителни екологични изисквания,  на основата на които следва да се създаде предвижданата наредба по ал. 3.

4.  По §10 от законопроекта.

Констатираното в мотивите към законопроекта, че се наблюдават противоречия при тълкуването на разпоредбата на чл. 117а ЗОП по отношение приложимостта ѝ за индексиране на цените на договори, когато за съответния предмет няма одобрена методика, според нас не се преодолява с предложената редакция. Методиката, одобрена с акт на Министерския съвет не може да обхваща изчерпателно всички случаи на прилагане на процедури по ЗОП. Поради тази причина според нас законът следва да допуска възможност за прилагане по аналогия на методиката по чл. 117а за неуредените в нея случаи. 

5. По §12 от законопроекта

Не подкрепяме предложеното с §12 изменение на чл. 246 от ЗОП относно замяната на експертния съвет за сътрудничество (ЕСС) с експертен консултативен съвет (ЕКС). Отчитаме съществено различие между действащата норма и предлаганото изменение – от независим орган, съставен от представители на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция - към орган, пряко подчинен на министъра на финансите, съставен от представители на Министерството на финансите, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. Освен това се предлага и функционално изменение – съгласно действащата редакция експертният съвет за сътрудничество приема насоки за прилагане на закона във връзка с контролната дейност на институциите, представлявани в него, докато в новата редакция експертният консултативен съвет анализира прилагането на закона с цел уеднаквяване на практиката на възложителите, методическите, контролните и одитните органи. При положение че съставът на новия съвет ще се определя от министъра на финансите, то той ще може да влияе върху цялостната дейност по провеждане на обществени поръчки.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 01.03.2024 Archive

Top