ОТВОРЕНО ПИСМО: Работодателите в здравеопазването са най-заинтересовани да осигурят добро възнаграждение на своите служители


Във връзка с разпространено от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) писмо, с което работодателите са обвинени в саботаж на преговорите за обсъждане на нов отраслови колективен трудов договор (ОКТД) в здравеопазването за периода 2024-2026 г., работодателите в здравеопазването, членуващи в представителните на национално равнище организации на работодателите в България, желаем да информираме гражданите за следното:

На 7 март 2024 г., по инициатива на синдикатите в отрасъл здравеопазване стартира процедура по преговори за обсъждане текста на нов ОКТД в здравеопазването. Действието на ОКТД за 2022-2024 г. изтече на 12 април 2024 г. Общ проект на синдикалните организации, съгласно изискванията на Кодекса на труда, беше представен на работодателските организации на 10 април 2024 г.

Действащият до 12 април 2024 г. ОКТД в здравеопазването предвиждаше страните по него на всеки 6 месеца да провеждат съвместно заседание, в рамките на което да проследяват неговото изпълнение, като се посочат клаузите, при чието изпълнение са възникнали трудности, обсъждат се причините за неизпълнението, набелязват се конкретни мерки, действия и срокове за изпълнение.

 В хода на процедурата за обсъждане на нов ОКТД 2024-2026 г. представителните организации на работодателите, които не са били страна по ОКТД 2022-2024 г., поискаха протоколи от проведените заседания, както и информация за равнищата на изпълнение на вече договорените минимални възнаграждения, с оглед подпомагане формирането на преговорна позиция. Такава информация не е предоставена и до настоящия момент.

На 25 април 2024 г. беше получено писмо от Министъра на здравеопазването, съдържащо информация относно достигнатите равнища на средни основни месечни заплати по категории персонал, което, както е посочено в писмото, дава отклонение и не отразява с точност основните заплати по договор. Видно от писмото е, че голям дял от лечебните заведения не са достигнали равнищата на заплащане, договорени в ОКТД 2022-2024. В писмото правилно се отбелязва и че голяма част от държавните и общинските болници не са в добро финансово състояние и трудно биха се справили с увеличение на основните работни заплати, предвидени в предложения от синдикалните организации проект за ОКТД 2024-2026 г.

Предложението на синдикатите е за ново увеличение на основните работни заплати  с около 25% спрямо „договорените“ през 2022 г., при което отново напомняме, че работодателските организации не подписаха ОКТД през 2022 г., с изключение на една работодателска организация.

Въпреки че, съгласно Кодекса на труда и утвърдените от Международната организация на труда стандарти, отрасловият КТД има действие единствено спрямо страните по него и членуващите в тях предприятия/работници и служители, през м. февруари 2023 г., Законът за здравното осигуряване (чл. 55) беше изменен, като заложи изискване основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, да бъдат не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване".

Така на практика ОКТД в Здравеопазването се разпростира по силата на закон, в противоречие с чл. 51б на Кодекса на труда!

Нещо повече, в чл. 459а на Националния рамков договор (НРД) са предвидени сериозни административни санкции за неизпълнение на заложените размери на основните заплати в Браншовото споразумение от 2022 г., а именно - „финансова неустойка“ за всеки работодател  от бранш „Здравеопазване“ в размер от 200 до 500 лв. за всеки отделен случай. За повторно нарушение „финансовата неустойка“ е в размер от 500 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

При това непочиващо на никакви анализи на състояние на държавните и общинските болници в страната, както и при пълната липса на съгласуване на тези нормативни изменения с тях в качеството им на основни работодатели в здравеопазването, предвид финансовото състояние на повечето от държавните и общински болници в страната, въвеждането на задължителни минимални размери на основните трудови възнаграждения би имало негативен ефект не само върху функционирането на цялата здравна система, но и върху самите медицински специалисти.

С тези непосилни финансови тежести, налагани популистки отвън, лечебните заведения неминуемо ще бъдат принудени да съкратят част от персонала, ще ограничат други разходи – за инвестиции в нова апаратура, за лекарства и консумативи, което ще доведе до по-малко приходи, ще се отрази на лечението на пациентите, а впоследствие и до реален риск от фалит.

Всичко това означава за значителна част от медицинските специалисти риск от загуба на работното място, вместо увеличаване на възнаграждението, а за пациентите – липса на достъп до медицинска помощ в същото или в най-близко населено място. Така, в стремежа към силово налагане на необосновани и некоординирани популистки цели, се създава реална опасност за фалити на действащите от десетилетия общински и държавни болници в България. Да не забравяме, че населението ни е застаряващо, бедно и за голяма част от хората – работещи и пациенти, е немислимо да сменят местожителство или да търсят лечение в друг град.

Работодателите са заинтересовани много повече от синдикалните организации да заплащат на служителите си високи заплати, но това е въпрос на точни разчети за приходи и разходи, включително задълженията за осигуровки и данъци към държавния бюджет. Разчетите към днешна дата показват следното:

  • Увеличението в цената на клиничните пътеки, клиничните процедури и амбулаторните процедури е 8-10%.
  • Увеличението в размерите на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти в предложения нов ОКТД е 25-30% спрямо предишния.

Считаме, че акцентирането само на промени във възнагражденията, колкото и мотивите за това да изглеждат благородно, не могат да се осъществят реално без цялостна реформа на здравната система, без сериозни промени в нейната организация, финансиране и управление. Увеличаването на  размера на основните заплати трябва да е естествен резултат от извършените промени в организацията, структурирането и финансирането на здравноосигурителната система. Сегашният модел на финансиране на лечебните заведения като философия и съдържание изигра своята роля и „благодарение“ на многото политически и други решения силно се деформира, а като цяло е неефективен.

Поради горните причини, работодателската страна в преговорите предложи следната процедура за продължаване на преговорите за обсъждане на ОКТД „Здравеопазване 2024-2026“:

1. Създаване на работна група, с участие на страните по ОКТД „Здравеопазване“ и привличане като участници със статут на наблюдатели представители на Българския лекарски съюз, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Националната здравноосигурителна каса. Привличането на участници, които не са страна по ОКТД, е обусловено от начина на финансиране на лечебните заведения, както и от наличието на свързаност между ОКТД, Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор.

2. Целта на работната група ще бъде изготвяне на доклад, съдържащ преглед на състоянието на всички лечебни заведения, които не са достигнали равнището на заплащане, предвидено в ОКТД 2022-2024.

3. На база на доклада по точка 2, договаряне на равнища на заплащане, които кореспондират на обективните възможности на лечебните заведения, както и на възможностите им да осигурят финансиране по устойчив начин.

4. Лечебните заведения, които по обективни причини не са достигнали договорените в ОКТД 2022-2024 г. минимални равнища на заплащане, да бъдат освободени от налагане на санкциите, предвидени в НРД за МД.

Този подход беше възприет и по време на заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, което се проведе на 13 май 2024 г.

Действията на работодателите не следва да се квалифицират като саботаж на преговорите, доколкото целят воденето им по разумен начин, гарантиращ интересите на всички страни, които биха били обвързани с него и при извършването на анализи, предвиждане и внимателно планиране на възможните последици.

Напомняме, че колективното трудово договаряне е доброволен процес между работодатели и синдикати, с оглед на което не разбираме опитите за синдикален натиск чрез ангажиране на най-висшите органи на държавна власт – Президента и Министър-председателя на Република България.

Призоваваме синдикатите за конструктивен диалог, основан на данни и отчитащ не само реалните възможности на лечебните заведения, но и достъпа на населението до здравна услуга. И тъй като вярваме в социалния диалог, смятаме, че само заедно можем да постигнем достойни условия на труд за работещите в здравеопазването.

Представители на работодателите в преговорите за ОКТД Здравеопазване 2024:

Сдружение на общинските болници в България

Асоциация на университетските болници

Българска болнична асоциация

Сдружение „Медицински клъстер“

15 май 2024

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top