Становища и анализи

30.Oct.2015

Предложения на АОБР за промени в Кодекса за социално осигуряване във връзка проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2016 г.

Повече

28.Oct.2015

Позиция на АИКБ по проект на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Повече

22.Oct.2015

Препоръки на АИКБ към проект на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Повече

14.Oct.2015

Становище на АИКБ по Общия законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, изготвен на ос

Повече

26.Sep.2015

Становище на АИКБ по проекта на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, поставен на обществено обсъждане от Минис

Повече

11.Sep.2015

Жалба от представителните на национално равнище работодателски организации в България до Европейската комисия с основание чл.

Повече

21.Jul.2015

Становище на АИКБ по предложения за изменения и допълнения на общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социал

Повече

21.Jul.2015

Позиция на АИКБ по проекта на постановление за определяне и актуализиране размера на минималната работна заплата в страната

Повече

21.Jul.2015

Становище на АИКБ по проект за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Повече

16.Jul.2015

Становище на АИКБ във връзка с общественото обсъждане на проект за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за

Повече

30.Jun.2015

Позиция на НПРО след проведена среща с министър-председателя Бойко Борисов по повод цените на електроенегията за индустрията<

Повече

24.Jun.2015

Декларация на НПРО относно повишение на цените на електроенергията от 1 юли 2015 г.

Повече

19.Jun.2015

Декларация на НПРО относно повишение на цените на електроенергията от 1 юли 2015 г.

Повече

15.Jun.2015

Отворено писмо във връзка с планираното увеличение на цената на електроенергията от 01.07.2015 г.

Повече

05.Jun.2015

Становище на национално представителните организации на работодателите относно цените на електроенергията за бизнеса от 1 юли

Повече

14.May.2015

Становище на АИКБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Повече

07.May.2015

Становище на АИКБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Повече

29.Apr.2015

Становище на ИСС на тема: „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на ра

Повече

03.Apr.2015

Позиция на АИКБ, БСК и КРИБ във връзка с публично оповестените виждания на МТСП за пенсионна реформа

Повече

18.Mar.2015
Предложения на НПРО за развитие на пенсионната система, за финансова устойчивост, намаляване на злоупотребите и адекватен размер

Повече

12.Mar.2015

Писмо до председателя на Народното събрание относно проекта на ЗИД на Закона за здравното осигуряване

Повече

11.Mar.2015

Жалба на АИКБ, БСК и БТПП против новите размери на минималната работна заплата

Повече

05.Mar.2015

Становище на АИКБ по приетите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикувани в ДВ – бр. 38/

Повече

26.Feb.2015

С над 150 млн. лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ

Повече

25.Feb.2015

Основни предложения на НПРО за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система

Повече

20.Feb.2015

Предложения на АИКБ за намаляване на административната тежест върху микропредприятията чрез изменения и допълнения в Закона з

Повече

13.Feb.2015

Становище на АИКБ по ЗИД на Кодекса на труда, № 554-01-24, внесен от Петър Георгиев Кънев и група народни представители на 06

Повече

10.Feb.2015

Отворено писмо на национално представителните организации на работодателите относно състоянието на тристранния диалог в стран

Повече

06.Feb.2015

Позиция на АИКБ във връзка с необходимостта от оптимизиране на българския пенсионен модел и постигане на трайни и удачни реше

Повече

27.Jan.2015
Позиция за възможните начини на намаляването на бюджетния дефицит и за привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка

Повече

26.Jan.2015

Становище на АИКБ по ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инве

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top