Становища и анализи

18.Dec.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод информацията за потвърден инвестиционен интерес към проекта „АЕЦ Белене“.

Повече

06.Dec.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по законопроект за публичните предприятия, № 654-01-94, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 20 юли 2016 г.

към становището, изпратено до Комисията по правни въпроси при 43-то Народно събрание. Същото становище е изпратено и до Комисията по икономическа политика и туризъм, до Комисията по бюджет и финанси, до Комисията по здравеопазване и до Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при 43-то Народно събрание.

Повече

06.Dec.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-79, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2016 г.

към становището, изпратено до Комисията по икономическа политика и туризъм при 43-то Народно събрание; към становището, изпратено до Комисията по труда, социалната и демографската политика при 43-то Народно събрание.

Повече

29.Nov.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 602-01-74, внесен от Министерски съвет на 15 ноември 2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 554-01-171, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров на 5 ноември 2015 г.

Повече

18.Nov.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по механизма за определяне размера на минималната работна заплата в страната.

Повече

17.Oct.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по конституционно дело № 12/2016 г., внесено в Конституционния съд с входящ № 338КД/17.11.2016 г. Делото е образувано по искане на четиридесет и девет народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на §18, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.). към становището ПРИЛОЖЕНИЕ: Извадка от доклад, подписан от председателите на национално представените работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), адресиран до Комисия по енергетиката на Народно събрание на Република България и до министъра на енергетиката – в частта ВЕИ сектор. 17.10.2016 ПРЕПОРЪКИ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) към Държавния бюджет на Република България за 2017 г., приети на заседанието на Националния съвет на Асоциацията, проведено на 14.10.2016 г.

Повече

14.Oct.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 602-01-56, внесен от Министерския съвет на основание РМС № 836 от 07.10.2016 г. Становището е внесено официално в Народното събрание до г-жа Менда Стоянова (председател на Комисията по бюджет и финанси) с вх. № 606-01-11/14.10.2016 г. и до г-н Хасан Адемов (председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика) с вх. № КТСП-653-08-30/14.10.2016 г.

Повече

30.Sep.2016

ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ относно проекта на Закон за независимия финансов одит.

С писмо до председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси национално представителните работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ, представиха позицията си относно проекта на Закон за независимия финансов одит. В писмото се изказва задоволство от факта, че между първо и второ четене в парламентарната комисия са били отчетени в голяма степен предложенията на работодателските организации. Заедно с това, НПРО маркират основните ключови акценти и въпроси, които считат, че следва да се адресират адекватно в новото законодателство и съответстващо на бизнес средата в България.

Повече

29.Sep.2016

ПИСМО на НПРО до председателите на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по правни въпроси при 43-то НС относно искане за промени в Кодекса на труда за отмяна на „сливането“ на празници.

Повече

31.Aug.2016

СТАНОВИЩЕ на АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).

Повече

22.Aug.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и национално представителните работодателски организации относно преустановяване на преговорите за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2017 г.

Повече

05.Aug.2016

ПИСМО на 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ до министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и до министъра на финансите Владислав Горанов за отмяна на праговете за минимален осигурителен доход.

Повече

26.Jul.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, №654-01-84, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 7 юли 2016 г.

Повече

20.Jul.2016

ДЕКЛАРАЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Внесена в Народното събрание на 20.07.2016 г.

Повече

14.Jul.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Повече

13.Jul.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проекта на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2016 г.

Повече

13.Jul.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № № 654-01-88, внесен от Румен Димитров Христов и група народни представители на 08.07.2016 г.

Повече

11.Jul.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Асоциацията на счетоводителите и счетоводни предприятия (АССП) и на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, сигнатура 554-01-14, внесен от г-н Данаил Кирилов и група народни представители.

Повече

08.Jul.2016

ПРИОРИТЕТИ в дейността на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за 2016–2020 г., приети от Общото събрание на 8 юли 2016 г.

Повече

20.Jun.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проекта за Европейския стълб на социалните права, представено на обществената консултация, организирана от представителството на Европейската комисия (ЕК) в България.

Повече

15.Jun.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с публикувана информация за водени преговори за строителството на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, изпратено до г-н Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в 43-тото Народно събрание, г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката и г-н Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Повече

26.May.2016

ДЕКЛАРАЦИЯ от Национално представителните работодателски организации (НПРО), отнасяща се до предотвратяване на порочни практики в българската електроенергетика.

„С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби“, се казва в документа.

Повече

04.May.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Кодекса за социално осигуряване (КСО), поставен на обществено обсъждане на интернет-страницата на Министерството на финансите на 22 април 2016 г.

Повече

03.May.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Повече

04.Apr.2016

ДЕКЛАРАЦИЯ от името на 4-те национално представителни работодателски организации и Конфедерацията на независимите синдикати в България относно ЗИД на Закона за адвокатурата.

Повече

24.Mar.2016

ПОЗИЦИЯ на АИКБ за отпадането на текстовете от Законопроекта за електронната индентификация, свързани с въвеждането на електронен носител за записване на данни с електронна идентификация в новоиздаваните лични карти.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разгледа обстойно приетия на 14 януари 2016 г. на първо гласуване Законопроект за електронната идентификация №502-01-81, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г. и изразява несъгласието си с отпадането на текстовете от законопроекта, свързани с въвеждането на електронен носител за записване на данни с електронна идентификация в новоиздаваните лични карти.

Смятаме, че отпадането на гореспоменатите текстове бламира очакваното от бизнеса електронно управление.

Законът за електронната идентификация е приоритетен за АИКБ, предвид значимостта и потребността му за създаване на правна възможност за ползването на достъпни, сигурни и евтини публични онлайн услуги. Вярваме, че въвеждането на единна национална идентификация е шанс да бъдем сред водещите европейски страни, приели съвременно решение в полза на своите граждани и бизнес.

Повече

23.Mar.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) против Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков, който предвижда премахването на плоския и въвеждането на прогресивен данък.

Отпадането на плоския данък е неприемливо за бизнеса. Тази своя позиция АИКБ изрази в писма, изпратени до Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 43-тото Народно събрание.

Смятаме, че с предлагания законопроект всичко полезно и ефективно, което се прояви след въвеждането на плоския данък се зачерква и отново се отива на експеримент, който е по-сложен за администриране, по-скъп и труден за прилагане и в крайна сметка ще доведе до обратен на желания резултат. Вместо нормална икономика, с нормално данъчно облагане ще постигнем ръст на недекларирани доходи, на сива и черна икономика, значително по-големи разходи за администриране и по-ниска събираемост.

За устойчивото си функциониране, консервативна система, каквато е и би трябвало да бъде данъчната, се нуждае от стабилна и предвидима нормативна рамка, а не от драстични промени на всеки няколко години. Дори само на основание това разбиране визираният законопроект следва да бъде отхвърлен.

Повече

23.Mar.2016

ОТВОРЕНО ПИСМО: Бизнесът настоява и очаква намалението на цената на природния газ този път да се отрази единствено в намаление на цената на електроенергията, произвеждана от когенерациите на топлофикациите, което ще облекчи и бита, и индустрията чрез намаление на таксата „задължение към обществото”.

По-евтиният газ трябва да намали значимо цената на електроенергията, изкупувана от топлофикациите, а не ефекта да се насочи към намаляване на цената на топлоенергията. В България около 11% от населението се отоплява с централизирано топлоснабдяване, а всички плащат сметката чрез скъпата електроенергия. Проблемът с това непазарно изкривяване и нелогично товарене на едни потребители за сметка на други многократно е поставян на вниманието на предишни състави на ДКЕВР, но така и не се решаваше. Затова сме категорични, че днес поевтиняването на природния газ трябва да бъде насочено единствено към поевтиняване на цената, по която се изкупува електроенергията от топлофикациите и незначително да се отрази в цената на топлоенергията.

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ категорично подкрепят намерението на КЕВР да премахне кръстосаното субсидиране и да прекрати „подпирането” на цената на парното, чрез цената на електроенергията. Няма как да се приема за нормално отоплението в топлофицирани домове да се „доплаща” от всички потребители на електроенергия. По-евтиният ток за бита и индустрията означава икономическа справедливост, по-голяма конкурентоспособност на българската икономика, повече приходи в бюджета, повече работните места и достойни доходи за българина.

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ (АИКБ)
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (БСК)
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ)

Повече

13.Mar.2016

ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за изменение и допълнение на Закона

Повече

12.Mar.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

Повече

01.Mar.2016

Становище на АИКБ по законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, одобрен с Решен

Повече

19.Feb.2016

Позиция на АИКБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобит

Повече

16.Feb.2016

ПРИЗИВ за спешни действия по ускоряване на реформата в образованието

Повече

09.Feb.2016

Декларация в подкрепа на кандидатурата на г-жа Ирина Бокова за генерален секретар на ООН.

Повече

08.Feb.2016

Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители

Повече

31.Jan.2016

Писмо до Комисията за защита на конкуренцията относно съмнения за съществуване на картелно споразумение за цените на горивата

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top