Становища и анализи

17.Dec.2013

Становище на АИКБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Повече

13.Dec.2013

Становище на АИКБ по проект на Закон за представителите по индустриална собственост, № 354-01-49, внесен от Министерски съвет

Повече

12.Dec.2013

АИКБ приветства предприетите от Управляващия орган мерки за по-ефективно усвояване на средствата по ОП „Конкурентоспособност“

Повече

09.Dec.2013

Становище на АИКБ относно Проект на решение за продължаване на строителството на АЕЦ „Белене“, № 354-02-153, внесен от Волен

Повече

13.Nov.2013

Становище на АИКБ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, сигн. № 354-01-73, вн

Повече

28.Oct.2013

Позиция на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Повече

22.Oct.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикци

Повече

10.Oct.2013

Предложения на АИКБ за намаляване на административната тежест върху микропредприятията чрез изменения и допълнения в Закона з

Повече

02.Oct.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Повече

27.Sep.2013

Становище на АИКБ относно предлагани промени в данъчното законодателство на Република България

Повече

17.Sep.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Повече

05.Sep.2013

Становище на АИКБ относно „Десетте най-обременяващи законодателни акта за МСП“

Повече

05.Sep.2013

Становище на АИКБ във връзка с обсъждането на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на РБългария

Повече

05.Sep.2013

Становище на АИКБ по Проект за Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средни предприятия 2014-2020 год.

Повече

29.Aug.2013

Становище относно въвеждане на режим „Касова отчетност на ДДС“ в националното данъчно законодателство

Повече

07.Aug.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Повече

09.Jul.2013

Предложения на АИКБ за оптимизиране на системата на „единната” сметка за плащане на данъчни и осигурителни задължения

Повече

02.Jul.2013

Становище на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Повече

02.Jul.2013

Становище на АИКБ относно получени в Комисията по труда и социалната политика законопроекти и разпореждания на Председателя н

Повече

02.Jul.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Повече

02.Jul.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги и проек

Повече

18.Jun.2013

Позиция на АИКБ относно политическата ситуация в страната

Повече

12.Jun.2013

Становище на АИКБ относно подложен на обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетикат

Повече

15.May.2013

Становище на АИКБ във връзка с Общественото обсъждане на Проекта за Постановление на Министерски съвет за допълнение на Прави

Повече

12.Apr.2013

Препоръки на АИКБ към икономическите програми на партиите и коалициите в България за „Избори 2013“

Повече

19.Feb.2013

Становище на АИКБ, БАУД, БАДДПО, АДВИБ и БАВИ относно проект на Наредба за изискванията към възнагражденията, приета на първо

Повече

12.Feb.2013

Становище на АИКБ относно възможностите и проблемите, свързани с изпълнението на оперативните програми за периода 2007-2013 г

Повече

12.Feb.2013

Становище на АИКБ относно ключовите позиции и приоритети при разработването на документите по оперативните програми за следва

Повече

11.Feb.2013

Становище на АИКБ по Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Повече

23.Jan.2013

Становище на АИКБ по Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служители

Повече

09.Jan.2013

Становище на АИКБ по проекта на Стратегия за развитие на държавната администрация до 2020 г.

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top