Становища и анализи

16.Dec.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проекта на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата в страната за 2019 г.

Повече

09.Nov.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно подкрепата от страна на Асоциацията за направените предложения за изменения и допълнения в Кодекса за застраховането и в Закона за задълженията и договорите във връзка с Тълкувателно решение №1 от 21.06.2018 г. на ВКС

Повече

30.Oct.2018

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проекта на държавния бюджет на Република България за 2019 г., бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК за 2019 г.

Повече

17.Sep.2018

ПИСМО на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) относно предложено от Министерство на финансите изменение и допълнение на Закона за корпоративни подоходно облагане, с което в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за счетоводството.

Повече

12.Sep.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проектозакона за хората с увреждания.

Повече

23.Jul.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г., както и приложение съгласно текста на становището.

към становището
към приложението

Повече

18.Jul.2018

ПИСМО до Президента на Република България с молба за вето на приетия Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Повече

16.Jul.2018

ПИСМО на АИКБ, БСК И БТПП относно медицинската експертиза (ТЕЛК)

Повече

13.Jul.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 06.07.2018 г.

към становище с изх. № 303/13.07.2018 г.: ДО Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;

към становище с изх. № 304/13.07.2018 г.: ДО Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;

Повече

11.Jul.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно обсъждането на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изпратено до председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при 44-то Народно събрание на Република България.

Повече

04.Jul.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 854-01-59, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 29.06.2018 г.

към становище с изх. № 291/04.07.2018 г.: ДО Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО; КОПИЕ: Г-ЖА ВАСКА ШУШНЕВА, СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО;

към становище с изх. № 292/04.07.2018 г.: ДО Д-Р ХАСАН АДЕМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

Повече

04.Jul.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно: Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г., приет на първо гласуване на 06.06.2018 г.

Повече

19.Jun.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13.06.2018 г.

Повече

14.May.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

Повече

24.Apr.2018

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България във връзка с протеста на миньорите срещу отказа за повишаване на изкупната цена на въглищата.

Повече

28.Mar.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България по Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Повече

09.Feb.2018

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Повече

16.Jan.2018

ПИСМО на АИКБ с предложения за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование във връзка с определяне на държавния план-прием.

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top