Становища и анализи

22.Dec.2014

Позиция на АИКБ по спорните промени в пенсионния модел

Повече

17.Dec.2014

Писмо относно зачестилите спекулации в публичното пространство относно представителността на работодателските организации

Повече

16.Dec.2014

Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ относно намеренията на правителството, обявени в медиите, за промени в Ко

Повече

11.Dec.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-36, внесен от Михаил Миков и група народни

Повече

05.Dec.2014

Становище на АИКБ по проект на Закон за Предучилищното и училищното образование, сигнатура 454-01-51, внесен на 21.11.2014 г.

Повече

03.Dec.2014

Становище на АИКБ по проекта на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на обучение чрез работа (дуално обуч

Повече

28.Nov.2014

Обръщение на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите към 43-то Народно събра

Повече

13.Nov.2014

Позиция на АИКБ относно Законопроект за актуализация на Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Повече

30.Oct.2014

Позиция на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Повече

14.Oct.2014

Становище на АИКБ по проекта на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкуренто

Повече

02.Oct.2014

Предложения на работната група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), свързани с

Повече

01.Oct.2014

Позиция на социалните партньори във връзка със законопроекта за актуализация на бюджета на Република България за 2014 г.

Повече

30.Sep.2014

Позиция на социалните партньори във връзка с информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“

Повече

26.Sep.2014

Писмо от работодателските и синдикалните организации до вицепремиера и председател на НСТС Йордан Христосков

Повече

03.Sep.2014

Препоръки на АИКБ към икономическите програми на партиите и коалициите в България за предсрочни парламентарни „Избори 2014”

Повече

24.Aug.2014

Не убивайте икономиката с увеличение на осигурителните вноски

Повече

14.Aug.2014

Меморандум на експертния консултативен съвет по проблемите на икономическата група на „Корпоративна търговска банка“ АД

Повече

13.Aug.2014

Преди да се „санира“ КТБ, трябва да се „санира“ общественото доверие в компетентните по въпроса институции!

Повече

08.Aug.2014

Декларация на членовете на Експертния консултативен съвет към национално представителните синдикални и работодателски организ

Повече

23.Jul.2014

Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ

Повече

14.Jul.2014

Становище на АИКБ по Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, внесен о

Повече

14.Jul.2014

Становище на АИКБ по проекта на ЗИД на Закона за местните данъци и такси и проект на Методика за изготвяне на план-сметка с н

Повече

02.Jul.2014

Съвместна декларация на национално представителните работодателски и синдикални организации за актуалната ситуация в страната

Повече

01.Jul.2014

Становище на АИКБ по проект на Закон за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители, № 454-01-74, в

Повече

27.Jun.2014

Становище на АИКБ по ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Повече

16.Apr.2014

Предложения на Асоциация на организациите на българските работодатели за изменения и допълнения на трудовото законодателство

Повече

08.Apr.2014

Становище на АИКБ и АДВИБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дру

Повече

14.Mar.2014

Позицията на АИКБ за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното законодателство

Повече

13.Mar.2014

Позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България за по-доброто функциониране на системата на ДОО

Повече

13.Mar.2014

Предложения на АИКБ до вицепремиера г-жа Даниела Бобева във връзка с изготвянето на концепция за реиндустриализацията на бълг

Повече

25.Feb.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Кодекса на труда, № 354-01-20, внесен от Милко Багдасаров и група народни представители

Повече

21.Feb.2014

Становище на АИКБ по ЗИД на Закона за туризма, № 402-01-11

Повече

20.Feb.2014

Предложения на членове на АИКБ, насочени към намаляване на административната тежест

Повече

13.Feb.2014

Становище на АИКБ и АДВИБ относно проекта на ЗИД на Закона за публично предлагане на ценни книжа

Повече

31.Jan.2014

Приоритетите на национално представителните организации на работодателите за 2014 г.

Повече

22.Jan.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Закона за държавната собственост, № 354-01-97, внесен от Георги Страхилов Свиленски и г

Повече

21.Jan.2014

Становище на АИКБ по проект на Наказателен кодекс

Повече

17.Jan.2014

Отворено писмо на АОБР до Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев

Повече

16.Jan.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Закона за професионално образование и обучение № 354-01-88, внесен от Валентина Богдано

Повече

09.Jan.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Кодекса на труда, 354-01-99, внесен от Магдалена Ламбева Ташева и група народни предста

Повече

06.Jan.2014

Становище на АИКБ относно задължението за изготвяне на график за ползване на платения годишен отпуск

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top