Становища и анализи

04.Nov.2021

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроекти за изменение и допълнение на данъчни закони.

Повече

25.Oct.2021

ПРЕПОРЪКИ на Асоциация на индустриалния капитал в България към Държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Повече

03.Sep.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Проект на Постановление №… от………… 2021 г. за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с Постановление № 100 на Министерския съвет от 2021 г. (обн. ДВ, 25 от 2021 г.).

Повече

25.Aug.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Предложение за разширяване на обхвата на ваучерите за храна и с ваучери за туризъм в България.

Повече

23.Aug.2021

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30.07.2021 г.

Повече

19.Aug.2021

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно обявената за обществено обсъждане Карта на регионалните помощи за периода 2022 – 2027 г. и необходимостта от съществени промени в броя и границите на районите на планиране (NUTS 2) в Република България.

Повече

16.Aug.2021

ПРИЗИВ от АИКБ за спешна необходимост от актуализиране на бюджета на Република България за 2021 г.

Повече

12.Aug.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно обявен за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование.

Повече

15.Jul.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Проект на Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ), разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година.

Повече

14.Jun.2021

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България, свързана с опасността за съществуването на водноелектрическите централи в България след въвеждане на недобре преценена промяна в нормативната уредба, а именно Наредбата за ползването на повърхностните води.

Повече

19.Apr.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.

Повече

16.Mar.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България.

Повече

10.Mar.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година.

Повече

19.Feb.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по проект на Национална стратегия за малките и средни предприятия за периода 2021 – 2027 г., от 08.12.2020 г., публикуван за обществена консултация на 20.01.2021 г.

Повече

17.Feb.2021

СТАНОВИЩЕ на АИКБ, „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес“ и Националното сдружение на малкия и среден бизнес по проект на Национална стратегия за малките и средни предприятия за периода 2021 – 2027 г., от 08.12.2020 г., публикуван за обществена консултация на 20.01.2021 г.

Повече

10.Feb.2021

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Повече

27.Jan.2021

СТАНОВИЩЕ на АИКБ и АДВИБ относно обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top